Ogłoszenia o przetargach

Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach
Data publikacji: 2024-04-11 | Data przetargu: 2024-05-17
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 2,95 Mg/h przy wartości opałowej 12 MJ/kg. W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi następujące instalacje i obiekty: a. hala wyładunkowa odpadów, b. bunkier na odpady, c. kocioł parowy, d. turbozespół parowy wraz z wymiennikiem ciepłowniczym, e. instalacje oczyszczania spalin wraz z kominem i układem monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza, f. instalacje pomocnicze (przygotowanie wody, sprężonego powietrza, ppoż. agregat prądotwórczy), g. układ wyprowadzenia mocy elektrycznej, h. układ wyprowadzenia ciepła, i. budynek administracyjno-socjalny, j. waga samochodowa, k. układ drogowy, parkingi, chodniki, mała architektura, l. instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonawca wykona również wszelkie niezbędne projekty i uzyska decyzje niezbędne do użytkowania Instalacji. Zamówienie ma być wykonane w formule "pod klucz", co oznacza "kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, montaż, rozruch, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji". Formuła ta obejmuje wykonanie wszelkich projektów, dostaw, usług i robót budowlano-montażowych, a także uzyskanie wszelkich decyzji, które potrzebne są do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane charakterystyki eksploatacyjne, gwarantowane parametry techniczne, pełną zdolność ruchową i mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
 czytaj więcej 
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 05 03
Data publikacji: 2024-04-17 | Data przetargu: 2024-05-22
Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03. Odpad o kodzie 19 05 03 stanowi regularnie wytwarzany materiał o wielkości do 20 mm powstały w procesie przesiewania na sicie mobilnym wyposażonym w bęben o perforacji do 20 mm frakcji odpadów stabilizatu o kodzie 19 05 99 powstałego po procesie biologicznego przetwarzania w instalacjach PGO w Suwałkach Sp. z o. o. frakcji podsitowej <80 mm wydzielonej ze zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych i/lub kompostowania rozdrobnionych bioodpadów (odpady kuchenne i odpady zielone). Odbierane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Transport odpadów do instalacji/miejsca zagospodarowania odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Zamawiającego. Odpady będą dostarczane w postaci luźnej. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania wynosi 10.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy zagospodarować w instalacji/miejscu, które posiada decyzję zezwalającą na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach w procesie R3 i/lub R5 i/lub R10.
 czytaj więcej 

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2022
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
Data publikacji: 2021-12-16 | Data przetargu: 2022-01-20
Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących Instalacji Komunalnej w Suwałkach. Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 jaką Zamawiający przekaże do odbioru, transportu i zagospodarowania w okresie obowiązywania umowy wynosi około 1.500 Mg. Odpad o kodzie 19 12 12 stanowi materiał o cieple spalania większym n
 czytaj więcej 
Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2022-01-11 | Data przetargu: 2022-02-15
Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa >80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania wynosi 5.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawi
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2022-01-11 | Data przetargu: 2022-02-15
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa >80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 5.000 Mg w okresie obowiązyw
 czytaj więcej 
Usługi transportu frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2022-02-25 | Data przetargu: 2022-03-07
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, dalej zwane
Odpady, pochodzących z Instalacji Komunalnej Zamawiającego w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 150A, 16-400 Suwałki,
dalej zwanej IK w Suwałkach, do Zakładu Produkcyjnego PROSPRECO POLSKA Sp. z o. o., Zawisty Podleśne, 07-320
Małkinia Górna, dalej zwany ZP
 czytaj więcej 
Usługi transportu frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2022-04-19 | Data przetargu: 2022-04-27
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, dalej zwane
Odpady, pochodzących z Instalacji Komunalnej Zamawiającego w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 150A, 16-400 Suwałki,
dalej zwanej IK w Suwałkach, do Zakładu Produkcyjnego PROSPRECO POLSKA Sp. z o. o., Zawisty Podleśne, 07-320
Małkinia Górna, dalej zwany ZP
 czytaj więcej 
Usługi transportu frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2022-05-19 | Data przetargu: 2022-05-27
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, dalej zwane
Odpady, pochodzących z Instalacji Komunalnej Zamawiającego w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 150A, 16-400 Suwałki,
dalej zwanej IK w Suwałkach, do Zakładu Produkcyjnego PROSPRECO POLSKA Sp. z o. o., Zawisty Podleśne, 07-320
Małkinia Górna, dalej zwany ZP
 czytaj więcej 
Udzielenie kredytu odnawialnego do kwoty limitu 1.000.000,00 zł
Data publikacji: 2022-05-16 | Data przetargu: 2022-06-03
Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu odnawialnego do kwoty limitu 1.000.000,00 zł.
 czytaj więcej 
Przebudowa budynku magazynowego na ternie PGO w Suwałkach Sp. z o. o.
Data publikacji: 2022-06-15 | Data przetargu: 2022-06-30
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy/remontu istniejącego budynku magazynowego wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na budynek garażowo-magazynowy, znajdującego się na terenie zakładu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o., ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki, na działce o nr geodezyjnym 189,
obręb Zielone Kamedulskie, oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: czytaj więcej 
Przetarg na sprzedaż ładowarki teleskopowej Manitou MLT 735-100LSU
Data publikacji: 2022-08-22 | Data przetargu: 2022-08-30
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na sprzedaż ładowarki teleskopowej Manitou MLT 735- 100LSU. Stan techniczny: uszkodzony układ napędowy (urwany wał między silnikiem a skrzynią), niesprawny układ przeciążeniowy, pęknięta osłona silnika, wycieki oleju ze skrzyni biegów, wymieniony nowy teleskop w 2021 r., stan wizualny dobry.
 czytaj więcej 
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z planowanymi kosztami zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach"
Data publikacji: 2022-08-19 | Data przetargu: 2022-08-31
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z planowanymi kosztami zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach" zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
2. Program Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) winien być opracowany w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakr
 czytaj więcej 
Zakup w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową
Data publikacji: 2022-09-07 | Data przetargu: 2022-09-16
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego dwuosiowego 4x2 z zabudową hakową do przewozu kontenerów z odpadami i innymi materiałami w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 36 miesięcy (3 lata) od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy, na potrzeby Instalacji Komunalnej w Suwałkach.
 czytaj więcej 
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z planowanymi kosztami zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF / RDF) w Suwałkach"
Data publikacji: 2022-09-06 | Data przetargu: 2022-09-19
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z planowanymi kosztami zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach" zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
2. Program Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) winien być opracowany w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakr
 czytaj więcej 
Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej
Data publikacji: 2022-08-30 | Data przetargu: 2022-10-04
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w ramach realizacji Kontraktu nr 2 pn. "Dostawy sprzętu dla Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Suwałkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A" obejmującego zakup i dostawę dwóch ładowarek teleskopowych o objętości łyżki min. 1,5 m3, realizowanego w ramach projektu pn. "Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania O
 czytaj więcej 
Usługi transportu frakcji odpadów o kodzie 19 05 99
Data publikacji: 2022-10-31 | Data przetargu: 2022-11-09
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie odpadów o kodzie 19 05 99 - inne nie wymienione odpady (stabilizat stanowiący przekompostowane frakcje rozdrobnionych bioodpadów, tj. odpady kuchenne i odpady zielone, wytwarzany w procesie biologicznego przetwarzania) z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, 16-061 Juchniowiec Kościelny, dalej zwany ZUOKw Hryniewiczach, do zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A,
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2022-10-20 | Data przetargu: 2022-11-24
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa >80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 5.000 Mg w okresie obowiązyw
 czytaj więcej 
Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2022-10-21 | Data przetargu: 2022-11-25
Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa >80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania wynosi 5.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawi
 czytaj więcej 
Dostawa, demontaż i montaż bram w budynku bioreaktorów na terenie PGO w Suwałkach Sp. z o. o.
Data publikacji: 2022-11-28 | Data przetargu: 2022-12-07
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) kompleksowy demontaż obecnych zewnętrznych bram przesuwnych wraz z ich elementami w ilości 5 sztuk użytkowanych w budynku bioreaktorów znajdującym się na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A,
2) dostawa i kompleksowy montaż fabrycznie nowych zewnętrznych bram przesuwnych wraz z ich elementami w ilości 5 sztuk w budynku bioreaktorów znajdującym się na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki O
 czytaj więcej 
Dostawy oleju napędowego i oleju opałowego na potrzeby PGO w Suwałkach Sp. z o. o.
Data publikacji: 2022-11-04 | Data przetargu: 2022-12-08
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne, w miarę potrzeb w okresie 36 miesięcy dostawy na potrzeby zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A, 16-400 Suwałki:
a) oleju napędowego bez biokomponentów,
b) oleju opałowego lekkiego,
o parametrach określonych warunkach technicznych przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SWZ i jej załącznikach, przy wykorzystaniu środków transportu Wykonawcy. czytaj więcej