Ogłoszenia o przetargach

Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach
Data publikacji: 2023-11-24 | Data przetargu: 2024-01-31
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 2,95 Mg/h przy wartości opałowej 12 MJ/kg. W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi następujące instalacje i obiekty: a. hala wyładunkowa odpadów, b. bunkier na odpady, c. kocioł parowy, d. turbozespół parowy wraz z wymiennikiem ciepłowniczym, e. instalacje oczyszczania spalin wraz z kominem i układem monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza, f. instalacje pomocnicze (przygotowanie wody, sprężonego powietrza, ppoż. agregat prądotwórczy), g. układ wyprowadzenia mocy elektrycznej, h. układ wyprowadzenia ciepła, i. budynek administracyjno-socjalny, j. waga samochodowa, k. układ drogowy, parkingi, chodniki, mała architektura, l. instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonawca wykona również wszelkie niezbędne projekty i uzyska decyzje niezbędne do użytkowania Instalacji. Zamówienie ma być wykonane w formule "pod klucz", co oznacza "kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, montaż, rozruch, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji". Formuła ta obejmuje wykonanie wszelkich projektów, dostaw, usług i robót budowlano-montażowych, a także uzyskanie wszelkich decyzji, które potrzebne są do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane charakterystyki eksploatacyjne, gwarantowane parametry techniczne, pełną zdolność ruchową i mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
 czytaj więcej 
Zakup w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej
Data publikacji: 2023-11-22 | Data przetargu: 2024-11-01
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 36 miesięcy (3 lata) od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy. Ładowarka kołowa przeznaczona będzie do prac związanymi z przetwarzaniem odpadów komunalnych, w tym także odpadów gruzu, odpadów biodegradowalnych, odpadów posortowniczych składowanych na składowisku odpadów, na potrzeby Instalacji Komunalnej w Suwałkach zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o.
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2023-11-20 | Data przetargu: 2024-11-28
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych odpadów komunlanych jako tzw. frakcja nadsitowa > 80 mm i/lub selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci luźnej na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 5.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do odbioru i zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanej z przetwarzania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
Data publikacji: 2023-11-20 | Data przetargu: 2024-11-28
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci luźnej na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospodarowania wynosi 3.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do odbioru i zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.
 czytaj więcej 
Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2023-11-20 | Data przetargu: 2024-11-28
Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych odapdów komunalnych (frakcja >80 mm) i/lub selektywnie dostarczanych odpadów konumanlnych, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Transport odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Zamawiającego. Odpady będą dostarczane w postaci zbelowanej. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania wynosi 5.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy zagospodarować w instalacji, która posiada decyzję zezwalającą na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.
 czytaj więcej 

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2020
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Leasing operacyjny ładowarki teleskopowej
Data publikacji: 2019-12-20 | Data przetargu: 2020-01-08
Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowej lub powystawowej, z maksymalnym przebiegiem 100 mth, ładowarki teleskopowej, zwanej także w dalszej części "przedmiotem leasingu", przeznaczonej do pracy z odpadami komunalnymi, na potrzeby instalacji komunalnej w Suwałkach. Usługa leasingu operacyjnego ładowarki teleskopowej zostanie dokonana z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat - 60 miesięcy,
 czytaj więcej 
Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2019-12-31 | Data przetargu: 2020-02-03
Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzania zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa> 80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odpady będą dostarczane w postaci balotów lub luźnej. Wykonawca określi formę w jakiej mają zostać dostarczone odpady. Transport odpadów zorganizowany będzie przez Zamawiającego. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: 3.000Mg. Zamawi
 czytaj więcej 
Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2020-01-07 | Data przetargu: 2020-02-12
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa> 80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego.Odpady będą ładowane w postaci luźnej lub balotów na środki transportu Wykonawcy. Szacunkow
 czytaj więcej 
Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 04
Data publikacji: 2020-01-16 | Data przetargu: 2020-02-21
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191204 w instalacjach,które posiadają decyzje zezwalające na odzysk odpadów w jednym z procesów od R1 do R12. Odpady pochodzącą z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych o frakcji >80 mm. Odpad w swym składzie zawiera tworzywa sztuczne (np. folia,opakowania z tworzyw sztucznych), elementy gumowe. Może zawierać niewielkiej ilości makulatury. Odpad wysortowywany jest w postaci stałej i nie
 czytaj więcej 
Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2020-03-04 | Data przetargu: 2020-04-09
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa> 80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego.Odpady będą ładowane w postaci luźnej lub balotów na środki transportu Wykonawcy. Szacunkow
 czytaj więcej 
Usługa przeglądu, naprawy i konserwacji mechanicznego przesiewacza dyskowego
Data publikacji: 2020-04-17 | Data przetargu: 2020-04-27
Przedmiot zamówienia jest usługa przeglądu, naprawy, konserwacji i dostawy niezbędnych do wymiany części oraz podzespołów mechanicznego przesiewacza dyskowego w linii do sortowania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej regeneracji mechanicznego przesiewacza dyskowego, dostawę części
i podzespołów oraz ich demontaż i montaż (tj. wymiana), a także wykonania całość prac niezbędnych w celu realizacji usługi przeglądu, naprawy i konserwacji mechanicznego
 czytaj więcej 
Usługa przeglądu, naprawy i konserwacji mechanicznego przesiewacza dyskowego
Data publikacji: 2020-04-30 | Data przetargu: 2020-05-08
Przedmiot zamówienia jest usługa przeglądu, naprawy, konserwacji i dostawy niezbędnych do wymiany części oraz podzespołów mechanicznego przesiewacza dyskowego w linii do sortowania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej regeneracji mechanicznego przesiewacza dyskowego, dostawę części
i podzespołów oraz ich demontaż i montaż (tj. wymiana), a także wykonania całość prac niezbędnych w celu realizacji usługi przeglądu, naprawy i konserwacji mechanicznego s
 czytaj więcej 
Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 - 1500 Mg
Data publikacji: 2020-05-07 | Data przetargu: 2020-05-15
Przedmiotem
zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzącychz
przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja
nadsitowa> 80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów
mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy
do Zamawiającego.Odpady będą ładowane w postaci luźnej lub balotów na środ
 czytaj więcej 
Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A
Data publikacji: 2020-06-10 | Data przetargu: 2020-06-30
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, wybudowanie
i wyposażenie obiektów dla zadania pn.: "Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A"
Zamówienie obejmuje:
- budowę nowego ogrodzenia terenu PSZOK wraz z bramą wjazdową,
- budowę posadowienia nowej wagi najazdow
 czytaj więcej 
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A
Data publikacji: 2020-08-18 | Data przetargu: 2020-08-28
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A", zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje całość robót projektowych, budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych, instalacyjnych w zakr
 czytaj więcej 
Dostawy paliw dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2020-12-04 | Data przetargu: 2020-12-14
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę potrzeb, dostawy:
- oleju opałowego lekkiego CPV: 09135100-5
- oleju napędowego CPV : 09134100-8
- o parametrach określonych w warunkach technicznych przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym SIWZ i jej załącznikach, przy wykorzystaniu środków transportu oferenta.
W ramach niniejszego zamówienia każdy oferent może złożyć oferte na dostawę wg poniższego wykazu i przewidywanych szacunkowych ilości :
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2020-11-12 | Data przetargu: 2020-12-18
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa> 80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci luźnej na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odp
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 wytworzonych z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
Data publikacji: 2020-11-17 | Data przetargu: 2020-12-29
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 wytworzonych z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci luźnej na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 1.500 Mg w okr
 czytaj więcej