Ogłoszenia o przetargach

Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2024-05-08 | Data przetargu: 2024-06-12
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych jako tzw. frakcja nadsitowa >80 mm i/lub doczyszczania selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci balotów o wymiarach 80x80x200 cm o wadze ok. 1 Mg lub w postaci luźnej na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 6.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do odbioru i zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.
 czytaj więcej 

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2019
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Dostawy paliw dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2019-01-03 | Data przetargu: 2019-01-11
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę potrzeb, dostawy:
- oleju opałowego lekkiego CPV: 09135100-5
- oleju napędowego CPV : 09134100-8
- o parametrach określonych w warunkach technicznych przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym SIWZ i jej załącznikach, przy wykorzystaniu środków transportu oferenta.
W ramach niniejszego zamówienia każdy oferent może złożyć oferte na dostawę wg poniższego wykazu i przewidywanych szacunkowych ilości :
 czytaj więcej 
Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi
Data publikacji: 2019-03-15 | Data przetargu: 2019-04-08
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budowa nowej niecki składowiska odpadów o następujących parametrach: -
powierzchnia dna niecki 17 700 m2 - powierzchnia mierzona górą korony obwałowania niecki 36 100 m2
- rzędne dna po wykonaniu ochronno-drenażowej ? 165,20-166,35 m n.p.pm. - rzędne korony obwałowań
? 172,00-177,00 m n.p.pm. - nachylenie skarp wewnętrznych 1:3 - nachylenie skarp zewnętrznych 1:2 Na
odpowiednio ukształtowaną i zagęszczoną powierzchnię dna oraz skarp, po
 czytaj więcej 
Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego do kwoty 6.440.000,00 PLN oraz kredytu odnawialnego do kwoty limitu 600.000 PLN
Data publikacji: 2019-03-25 | Data przetargu: 2019-04-25
Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego do kwoty 6.440.000,00 PLN oraz kredytu odnawialnego do kwoty limitu 600.000,00 zł
 czytaj więcej 
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na konsultacji eksperckiej
Data publikacji: 2019-04-30 | Data przetargu: 2019-05-13
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na konsultacji eksperckiej związanej z oceną istniejących technologii zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej (kod odpadu 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, tzw. preRDF) wraz z propozycją i oceną poszczególnych wariantów pod kątem wdrożenia wybranej technologii w RIPOK PGO w Suwałkach Sp. z o. o. oraz wskazaniem wstępnych kosztów i dochodów ic
 czytaj więcej 
Zakup w formie leasingu operacyjnego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego
Data publikacji: 2019-05-15 | Data przetargu: 2019-05-24
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego, przeznaczonego do wstępnego przetwarzania wszelkiego rodzaju materiałów: odpadów komunalnych, odpadów i materiałów wielkogabarytowych (meble, itp.), elementów drewnianych, palet, odpadów budowlanych i gruzu, pozostałości wycinki drzew, korzeni, bioodpadów. Maszyna powinna posiadać możliwość szybkiego przetransportowania w dowolne miejsce przy użyciu samochodu ciężarowego. Proces rozdrabniania odbywać
 czytaj więcej 
Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi
Data publikacji: 2019-05-17 | Data przetargu: 2019-06-03
Przedmiotem zamówienia jest Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi.
Zakres robót obejmuje:
- Budowę nowej niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastruktura towarzyszącą,
- Budowa placu rozładunkowego o powierzchni 120 m2 z płyt drogowych żelbetowych dla zapewnienia wjazdu do niecki,
- Budowa placu magazynowego o powierzchni 2500 m2 wraz z b
 czytaj więcej 
Opracowanie koncepcji techniczno-technologicznej instalacji zagospodarowania wysokokalorycznej frakcji odpadów (preRDF) powstających w PGO w Suwałkach Sp. z o. o. oraz przeprowadzenie wstępnej analizy oddziaływania na środowisko i analizy finansowej poszczególnych wariantów
Data publikacji: 2019-05-30 | Data przetargu: 2019-06-19
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania wysokokalorycznej frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (tzw. preRDF), powstających w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. oraz przeprowadzenie wstępnej analizy oddziaływania na środowisko i analizy finansowej poszczególnych wariantów.
 czytaj więcej 
Leasing operacyjny fabrycznie nowego ciągnika siodłowego oraz naczepyz ruchomą podłoga pod ciągnik siodłowy
Data publikacji: 2019-07-19 | Data przetargu: 2019-08-05
Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego - ciągnika siodłowego 4x2 oraz naczepy z ruchomą podłogą do tego ciągnika siodłowego (zestaw), zwanego także w dalszej części ?przedmiotem leasingu?, przeznaczonego do transportu odpadów, surowców wtórnych, kompostu, towarów na paletach oraz innych produktów sypkich, na potrzeby Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Suwałkach. Usługa leasingu operacyjnego ciągnika siodłowego
 czytaj więcej 
Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2019-07-09 | Data przetargu: 2019-08-13
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa > 80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy oraz rozdrobniony materiał palny pochodzący z mechanicznego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych za pomocą rozdrabniacza. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawia
 czytaj więcej 
Leasing operacyjny fabrycznie nowego ciągnika siodłowego
Data publikacji: 2019-08-16 | Data przetargu: 2019-08-28
Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego - ciągnika siodłowego 4x2, zwanego także w dalszej części ?przedmiotem leasingu?, przeznaczonego do współpracy w zestawie z naczepą z ruchomą podłogą do transportu odpadów, surowców wtórnych, kompostu, towarów na paletach oraz innych produktów sypkich, na potrzeby Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Suwałkach.
Usługa leasingu operacyjnego ciągnika siodłowego zostanie
 czytaj więcej 
Leasing operacyjny fabrycznie nowej naczepy z ruchomą podłogą pod ciągnik siodłowy
Data publikacji: 2019-08-16 | Data przetargu: 2019-08-28
Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowej naczepy z ruchomą podłogą pod ciągnik siodłowy zwanego także w dalszej części ?przedmiotem leasingu?, przeznaczonego do współpracy w zestawie z ciągnikiem siodłowym, do transportu odpadów, surowców wtórnych, kompostu, towarów na paletach oraz innych produktów sypkich, na potrzeby Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Suwałkach.
Usługa leasingu operacyjnego naczepy z ruchomą podłogą zostani
 czytaj więcej 
Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2019-09-17 | Data przetargu: 2019-09-25
Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących z instalacji komunalnej w Suwałkach. Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 jaką Zamawiający przekaże do zagospodarowania wynosi około 2.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie jest obowiązany zrealizować dostaw odpadów w ww. ilości w pełnym wymiarze. Ilość dostarczanych odpadów wyn
 czytaj więcej 
Leasing operacyjny fabrycznie nowej ładowarki kołowej
Data publikacji: 2019-10-10 | Data przetargu: 2019-10-18
Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki kołowej, zwanej także w dalszej części przedmiotem leasingu, przeznaczonej do pracy z odpadami komunalnymi, na potrzeby instalacji komunalnej w Suwałkach. Usługa leasingu operacyjnego ładowarki kołowej zostanie dokonana z opcją wykupu,
tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat - 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu,
 czytaj więcej 
Leasing operacyjny fabrycznie nowej ładowarki kołowej
Data publikacji: 2019-10-29 | Data przetargu: 2019-11-15
Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki kołowej, zwanej także w dalszej części przedmiotem leasingu, przeznaczonej do pracy z odpadami komunalnymi, na potrzeby instalacji komunalnej w Suwałkach. Usługa leasingu operacyjnego ładowarki kołowej zostanie dokonana z opcją wykupu,
tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat - 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu,
 czytaj więcej