Ogłoszenia o przetargach

Zakup w formie leasingu operacyjnego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego
Data publikacji: 2019-05-15 | Data przetargu: 2019-05-24
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego, przeznaczonego do wstępnego przetwarzania wszelkiego rodzaju materiałów: odpadów komunalnych, odpadów i materiałów wielkogabarytowych (meble, itp.), elementów drewnianych, palet, odpadów budowlanych i gruzu, pozostałości wycinki drzew, korzeni, bioodpadów. Maszyna powinna posiadać możliwość szybkiego przetransportowania w dowolne miejsce przy użyciu samochodu ciężarowego. Proces rozdrabniania odbywać się ma poprzez dwa, synchronicznie pracujące wały rozdrabniające umieszczone w komorze, z możliwością wyboru programu sterującego wałami rozdrabniającymi w zależności od rodzaju materiału wsadowego. Stalowe elementy robocze wykonane muszą być z wysoko wytrzymałościowych, trudnościeralnych materiałów. Rozdrabniacz zostanie zakupiony w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat - 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy, na potrzeby Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Suwałkach.
 czytaj więcej 
Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi
Data publikacji: 2019-05-17 | Data przetargu: 2019-06-03
Przedmiotem zamówienia jest Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi. Zakres robót obejmuje: - Budowę nowej niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastruktura towarzyszącą, - Budowa placu rozładunkowego o powierzchni 120 m2 z płyt drogowych żelbetowych dla zapewnienia wjazdu do niecki, - Budowa placu magazynowego o powierzchni 2500 m2 wraz z boksami otoczonymi ścianami oporowymi wraz z jego oświetleniem, - Budowa sieci wodociągowej z hydrantami przeciwpożarowymi, - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zbiornika i wykonanie podziemnego zbiornika ppoż. o pojemności 200 m3, - Budowa drogi dla celów przeciwpożarowych okalającej nową i istniejącą nieckę, - Rozścielenie ziemi urodzajnej i obsianie trawą korony i skarp zewnętrznych obwałowań oraz terenu przyległego do drogi PPOŻ, - Wykonanie utwardzenia placów o powierzchni 2491 m2 z wykonaniem nawierzchni betonowej z opaską żwirową oraz ogrodzenia systemowego panelowego długości 357 m o wysokości 180 cm na cokole prefabrykowanym wraz z furtką i brama wjazdową, - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego monitoringu oraz wykonanie przemysłowego monitoringu wizyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wykorzystaniem telewizji przemysłowej i kamer termowizyjnych.
 czytaj więcej 

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2013
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

przetarg ustny nieogaraniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod eksploatację złoza piasku ze żwirem
Data publikacji: 2012-12-05 | Data przetargu: 2013-01-07
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność "Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach" Sp. z o.o., położonej w obrębie Zielone Kamedulskie, gmina Suwałki, składającej się z działek nr: 55/31 i 55/32 o łącznej powierzchni 3,2264 ha ( w opisie użytków jako grunty orne RVI).
 czytaj więcej 
dostawy paliw dla PGO w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2013-01-31 | Data przetargu: 2013-02-12
UWAGA : W dniu 15.01.2014 r. poprawiono formularz ofertowy załącznik nr 1. W pkt 2 było "cena wyliczona została na podstawie ceny hurtowej producenta paliw z dnia 10.01.2014 r." powinno być "cena wyliczona została na podstawie hurtowej producenta paliw z dnia 12.01.2014 r."
 czytaj więcej 
dzierżawa nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod eksploatację złoża piasku ze żwirem.
Data publikacji: 2013-01-11 | Data przetargu: 2013-02-15
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność ?Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwakach? Sp. z o.o., położonej w obrębie Zielone Kamedulskie, gmina Suwałki, składającej się z działek nr: 55/31 i 55/32 o łącznej powierzchni 3,2264 ha (w opisie użytków jako grunty orne RVI).
 czytaj więcej 
Zaproszenie do rokowań na dzierżawę nieruchomości gruntowej
Data publikacji: 2013-03-05 | Data przetargu: 2013-03-19
?Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach? Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82 zaprasza do rokowań na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
z przeznaczeniem pod eksploatację złoża piasku ze żwirem

 czytaj więcej 
Przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż środka trwałego - suwnicy chwytakowej
Data publikacji: 2013-03-21 | Data przetargu: 2013-04-22
Przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż środka trwałego - suwnicy chwytakowej, typ suwnicy: pomostowa chwytnikowa z chwytakiem wielołupinowym
 czytaj więcej 
Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla "Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach" Sp. z o.o.
Data publikacji: 2013-07-16 | Data przetargu: 2013-07-30
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla "Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach" Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 i 6 do SIWZ.
3. Kod CPV: 341447108- ładowarki jezdne.

 czytaj więcej 
Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na budowę nowej niecki oraz rekultywację eksploatowanego składowiska odpadów
Data publikacji: 2013-07-31 | Data przetargu: 2013-08-14
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej niecki oraz rekultywacji eksploatowanego składowiska odpadów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach, zlokalizowanego przy ul. Buczka 150A. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Projekt rekultywacji eksploatowanego składowiska odpadów.
2) Opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego na budowę nowej niecki składowiska odpadów, z uwzględnieniem Projektu za
 czytaj więcej 
Dostawa używanego samochodu ciężarowego typu hakowiec do wywozu kontenerów
Data publikacji: 2013-12-16 | Data przetargu: 2013-12-30
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego używanego samochodu ciężarowego typu hakowiec do wywozu kontenerów, rok produkcji podwozia 2005 lub młodszy, urządzenie hakowe fabrycznie nowe, rok produkcji urządzenia hakowego 2013. Pojazd musi być zarejestrowany na terytorium RP, posiadać komplet niezbędnych dokumentów. Urządzenie hakowe musi posiadać kompletną dokumentację UDT ( kompletna rejestracja w UDT).
 czytaj więcej