Ogłoszenia o przetargach

Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach
Data publikacji: 2024-04-11 | Data przetargu: 2024-05-17
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 2,95 Mg/h przy wartości opałowej 12 MJ/kg. W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi następujące instalacje i obiekty: a. hala wyładunkowa odpadów, b. bunkier na odpady, c. kocioł parowy, d. turbozespół parowy wraz z wymiennikiem ciepłowniczym, e. instalacje oczyszczania spalin wraz z kominem i układem monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza, f. instalacje pomocnicze (przygotowanie wody, sprężonego powietrza, ppoż. agregat prądotwórczy), g. układ wyprowadzenia mocy elektrycznej, h. układ wyprowadzenia ciepła, i. budynek administracyjno-socjalny, j. waga samochodowa, k. układ drogowy, parkingi, chodniki, mała architektura, l. instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonawca wykona również wszelkie niezbędne projekty i uzyska decyzje niezbędne do użytkowania Instalacji. Zamówienie ma być wykonane w formule "pod klucz", co oznacza "kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, montaż, rozruch, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji". Formuła ta obejmuje wykonanie wszelkich projektów, dostaw, usług i robót budowlano-montażowych, a także uzyskanie wszelkich decyzji, które potrzebne są do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane charakterystyki eksploatacyjne, gwarantowane parametry techniczne, pełną zdolność ruchową i mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
 czytaj więcej 
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 05 03
Data publikacji: 2024-04-17 | Data przetargu: 2024-05-22
Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03. Odpad o kodzie 19 05 03 stanowi regularnie wytwarzany materiał o wielkości do 20 mm powstały w procesie przesiewania na sicie mobilnym wyposażonym w bęben o perforacji do 20 mm frakcji odpadów stabilizatu o kodzie 19 05 99 powstałego po procesie biologicznego przetwarzania w instalacjach PGO w Suwałkach Sp. z o. o. frakcji podsitowej <80 mm wydzielonej ze zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych i/lub kompostowania rozdrobnionych bioodpadów (odpady kuchenne i odpady zielone). Odbierane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Transport odpadów do instalacji/miejsca zagospodarowania odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Zamawiającego. Odpady będą dostarczane w postaci luźnej. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania wynosi 10.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy zagospodarować w instalacji/miejscu, które posiada decyzję zezwalającą na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach w procesie R3 i/lub R5 i/lub R10.
 czytaj więcej 

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2013
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

przetarg ustny nieogaraniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod eksploatację złoza piasku ze żwirem
Data publikacji: 2012-12-05 | Data przetargu: 2013-01-07
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność "Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach" Sp. z o.o., położonej w obrębie Zielone Kamedulskie, gmina Suwałki, składającej się z działek nr: 55/31 i 55/32 o łącznej powierzchni 3,2264 ha ( w opisie użytków jako grunty orne RVI).
 czytaj więcej 
dostawy paliw dla PGO w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2013-01-31 | Data przetargu: 2013-02-12
UWAGA : W dniu 15.01.2014 r. poprawiono formularz ofertowy załącznik nr 1. W pkt 2 było "cena wyliczona została na podstawie ceny hurtowej producenta paliw z dnia 10.01.2014 r." powinno być "cena wyliczona została na podstawie hurtowej producenta paliw z dnia 12.01.2014 r."
 czytaj więcej 
dzierżawa nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod eksploatację złoża piasku ze żwirem.
Data publikacji: 2013-01-11 | Data przetargu: 2013-02-15
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność ?Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwakach? Sp. z o.o., położonej w obrębie Zielone Kamedulskie, gmina Suwałki, składającej się z działek nr: 55/31 i 55/32 o łącznej powierzchni 3,2264 ha (w opisie użytków jako grunty orne RVI).
 czytaj więcej 
Zaproszenie do rokowań na dzierżawę nieruchomości gruntowej
Data publikacji: 2013-03-05 | Data przetargu: 2013-03-19
?Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach? Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82 zaprasza do rokowań na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
z przeznaczeniem pod eksploatację złoża piasku ze żwirem

 czytaj więcej 
Przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż środka trwałego - suwnicy chwytakowej
Data publikacji: 2013-03-21 | Data przetargu: 2013-04-22
Przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż środka trwałego - suwnicy chwytakowej, typ suwnicy: pomostowa chwytnikowa z chwytakiem wielołupinowym
 czytaj więcej 
Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla "Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach" Sp. z o.o.
Data publikacji: 2013-07-16 | Data przetargu: 2013-07-30
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla "Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach" Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 i 6 do SIWZ.
3. Kod CPV: 341447108- ładowarki jezdne.

 czytaj więcej 
Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na budowę nowej niecki oraz rekultywację eksploatowanego składowiska odpadów
Data publikacji: 2013-07-31 | Data przetargu: 2013-08-14
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej niecki oraz rekultywacji eksploatowanego składowiska odpadów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach, zlokalizowanego przy ul. Buczka 150A. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Projekt rekultywacji eksploatowanego składowiska odpadów.
2) Opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego na budowę nowej niecki składowiska odpadów, z uwzględnieniem Projektu za
 czytaj więcej 
Dostawa używanego samochodu ciężarowego typu hakowiec do wywozu kontenerów
Data publikacji: 2013-12-16 | Data przetargu: 2013-12-30
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego używanego samochodu ciężarowego typu hakowiec do wywozu kontenerów, rok produkcji podwozia 2005 lub młodszy, urządzenie hakowe fabrycznie nowe, rok produkcji urządzenia hakowego 2013. Pojazd musi być zarejestrowany na terytorium RP, posiadać komplet niezbędnych dokumentów. Urządzenie hakowe musi posiadać kompletną dokumentację UDT ( kompletna rejestracja w UDT).
 czytaj więcej