Ogłoszenia o przetargach

Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2024-05-08 | Data przetargu: 2024-06-12
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych jako tzw. frakcja nadsitowa >80 mm i/lub doczyszczania selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci balotów o wymiarach 80x80x200 cm o wadze ok. 1 Mg lub w postaci luźnej na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 6.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do odbioru i zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.
 czytaj więcej 

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2014
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Dostawy paliw dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2014-01-10 | Data przetargu: 2014-01-20
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę potrzeb, dostawy:
- oleju opałowego lekkiego CPV: 09135100-5,
- oleju napędowego CPV: 09134100-8
o parametrach określonych i wyszczególnionych w rozdziale III SIWZ, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ i jej załącznikach, przy wykorzystaniu środków transportu oferenta.
2. W ramach niniejszego zamówienia każdy oferent może złożyć ofertę na dostawy wg poniższego wykazu i przewidywanych szacunkowyc
 czytaj więcej 
Badania środowiskowe
Data publikacji: 2014-02-04 | Data przetargu: 2014-02-17
Zapytanie cenowe na wykonanie badań w zakresie monitoringu środowiskowego wód
i odpadów składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - eksploatowane oraz pomiar emisji pyłu.
Nie stosuje się ustawy ?Prawo zamówień publicznych?. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

 czytaj więcej 
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2014-08-06 | Data przetargu: 2014-08-20

 czytaj więcej 
Dostawa drutu
Data publikacji: 2014-09-05 | Data przetargu: 2014-09-12

 czytaj więcej 
Zapytanie ofertowe na zakup smarów, płynu do chłodnic i płynu hamulcowego.
Data publikacji: 2014-09-11 | Data przetargu: 2014-09-17

 czytaj więcej 
Wykonanie remontu kapitalnego ładowarki kołowej Ł-201 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o .
Data publikacji: 2014-09-24 | Data przetargu: 2014-10-03

 czytaj więcej 
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) od Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o..
Data publikacji: 2014-11-04 | Data przetargu: 2014-11-14

 czytaj więcej 
Opracowanie koncepcji techniczno-technologicznej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów wraz z kompleksową obsługę w zakresie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Data publikacji: 2014-11-18 | Data przetargu: 2014-11-28

 czytaj więcej 
Dostawy paliw dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2014-12-10 | Data przetargu: 2014-12-22
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę potrzeb, dostawy:
- oleju opałowego lekkiego CPV: 09135100-5,
- oleju napędowego CPV: 09134100-8
o parametrach określonych warunkach technicznych przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ i jej załącznikach, przy wykorzystaniu środków transportu oferenta.
W ramach niniejszego zamówienia każdy oferent może złożyć ofertę na dostawy wg poniższego wykazu i przewidywanych szacunkowych iloś
 czytaj więcej