Ogłoszenia o przetargach

Zakup w formie leasingu operacyjnego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego
Data publikacji: 2019-05-15 | Data przetargu: 2019-05-24
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego, przeznaczonego do wstępnego przetwarzania wszelkiego rodzaju materiałów: odpadów komunalnych, odpadów i materiałów wielkogabarytowych (meble, itp.), elementów drewnianych, palet, odpadów budowlanych i gruzu, pozostałości wycinki drzew, korzeni, bioodpadów. Maszyna powinna posiadać możliwość szybkiego przetransportowania w dowolne miejsce przy użyciu samochodu ciężarowego. Proces rozdrabniania odbywać się ma poprzez dwa, synchronicznie pracujące wały rozdrabniające umieszczone w komorze, z możliwością wyboru programu sterującego wałami rozdrabniającymi w zależności od rodzaju materiału wsadowego. Stalowe elementy robocze wykonane muszą być z wysoko wytrzymałościowych, trudnościeralnych materiałów. Rozdrabniacz zostanie zakupiony w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat - 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy, na potrzeby Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Suwałkach.
 czytaj więcej 
Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi
Data publikacji: 2019-05-17 | Data przetargu: 2019-06-03
Przedmiotem zamówienia jest Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi. Zakres robót obejmuje: - Budowę nowej niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastruktura towarzyszącą, - Budowa placu rozładunkowego o powierzchni 120 m2 z płyt drogowych żelbetowych dla zapewnienia wjazdu do niecki, - Budowa placu magazynowego o powierzchni 2500 m2 wraz z boksami otoczonymi ścianami oporowymi wraz z jego oświetleniem, - Budowa sieci wodociągowej z hydrantami przeciwpożarowymi, - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zbiornika i wykonanie podziemnego zbiornika ppoż. o pojemności 200 m3, - Budowa drogi dla celów przeciwpożarowych okalającej nową i istniejącą nieckę, - Rozścielenie ziemi urodzajnej i obsianie trawą korony i skarp zewnętrznych obwałowań oraz terenu przyległego do drogi PPOŻ, - Wykonanie utwardzenia placów o powierzchni 2491 m2 z wykonaniem nawierzchni betonowej z opaską żwirową oraz ogrodzenia systemowego panelowego długości 357 m o wysokości 180 cm na cokole prefabrykowanym wraz z furtką i brama wjazdową, - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego monitoringu oraz wykonanie przemysłowego monitoringu wizyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wykorzystaniem telewizji przemysłowej i kamer termowizyjnych.
 czytaj więcej 

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2014
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Dostawy paliw dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2014-01-10 | Data przetargu: 2014-01-20
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę potrzeb, dostawy:
- oleju opałowego lekkiego CPV: 09135100-5,
- oleju napędowego CPV: 09134100-8
o parametrach określonych i wyszczególnionych w rozdziale III SIWZ, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ i jej załącznikach, przy wykorzystaniu środków transportu oferenta.
2. W ramach niniejszego zamówienia każdy oferent może złożyć ofertę na dostawy wg poniższego wykazu i przewidywanych szacunkowyc
 czytaj więcej 
Badania środowiskowe
Data publikacji: 2014-02-04 | Data przetargu: 2014-02-17
Zapytanie cenowe na wykonanie badań w zakresie monitoringu środowiskowego wód
i odpadów składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - eksploatowane oraz pomiar emisji pyłu.
Nie stosuje się ustawy ?Prawo zamówień publicznych?. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

 czytaj więcej 
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2014-08-06 | Data przetargu: 2014-08-20

 czytaj więcej 
Dostawa drutu
Data publikacji: 2014-09-05 | Data przetargu: 2014-09-12

 czytaj więcej 
Zapytanie ofertowe na zakup smarów, płynu do chłodnic i płynu hamulcowego.
Data publikacji: 2014-09-11 | Data przetargu: 2014-09-17

 czytaj więcej 
Wykonanie remontu kapitalnego ładowarki kołowej Ł-201 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o .
Data publikacji: 2014-09-24 | Data przetargu: 2014-10-03

 czytaj więcej 
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) od Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o..
Data publikacji: 2014-11-04 | Data przetargu: 2014-11-14

 czytaj więcej 
Opracowanie koncepcji techniczno-technologicznej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów wraz z kompleksową obsługę w zakresie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Data publikacji: 2014-11-18 | Data przetargu: 2014-11-28

 czytaj więcej 
Dostawy paliw dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2014-12-10 | Data przetargu: 2014-12-22
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę potrzeb, dostawy:
- oleju opałowego lekkiego CPV: 09135100-5,
- oleju napędowego CPV: 09134100-8
o parametrach określonych warunkach technicznych przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ i jej załącznikach, przy wykorzystaniu środków transportu oferenta.
W ramach niniejszego zamówienia każdy oferent może złożyć ofertę na dostawy wg poniższego wykazu i przewidywanych szacunkowych iloś
 czytaj więcej