Ogłoszenia o przetargach

Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2024-05-08 | Data przetargu: 2024-06-12
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych jako tzw. frakcja nadsitowa >80 mm i/lub doczyszczania selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci balotów o wymiarach 80x80x200 cm o wadze ok. 1 Mg lub w postaci luźnej na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 6.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do odbioru i zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.
 czytaj więcej 

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2021
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Transport odpadów o kodzie 15 01 07 - opakowania ze szkła
Data publikacji: 2020-12-31 | Data przetargu: 2021-01-12
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie odpadów o kodzie 15 01 07 - opakowania ze szkła (stłuczka szklana) z zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A, 16-400 Suwałki do Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu, ul. Klonowa 58, 42-700 Lubliniec lub Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach, Pełkinie 136A, 37-511 Pełkinie lub Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej Czarnków, Nojego dz.nr ew. 2351/8, 64-700 C
 czytaj więcej 
Rekultywacja kwatery K1 składowiska odpadów w msc. Zielone Kamedulskie
Data publikacji: 2020-12-31 | Data przetargu: 2021-01-15
1. Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja kwatery K1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne usytuowanego na terenie zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. ul. Raczkowska 150A w Suwałkach, na działce o nr geodezyjnym 189, obręb Zielone Kamedulskie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy:
1) Pierwszy etap obejmuje rekultywację techniczną, tj.: uporządkowanie terenu wokół składowiska oraz ukształtowanie jej bryły.
a)
 czytaj więcej 
Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A"
Data publikacji: 2021-04-23 | Data przetargu: 2021-05-17
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług: polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego dla kontraktu nr 1 na roboty projektowo-budowlano-montażowe pn. "Projektowanie i budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowoś
 czytaj więcej 
Rekultywacja kwatery K1 składowiska odpadów w msc. Zielone Kamedulskie
Data publikacji: 2021-05-07 | Data przetargu: 2021-05-24
1. Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja kwatery K1 składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne usytuowanego na terenie zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. ul. Raczkowska 150A w Suwałkach, na działce o nr
geodezyjnym 189, obręb Zielone Kamedulskie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy:
1) Pierwszy etap obejmuje rekultywację techniczną, tj.: uporządkowanie terenu wokół
składowiska oraz ukształt
 czytaj więcej 
Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A"
Data publikacji: 2021-05-25 | Data przetargu: 2021-06-07
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług: polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego dla kontraktu nr 1 na roboty projektowo-budowlano-montażowe pn. "Projektowanie i budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowoś
 czytaj więcej 
Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
Data publikacji: 2021-09-02 | Data przetargu: 2021-09-15
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za 2021 i 2022 r.
 czytaj więcej 
Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej
Data publikacji: 2021-09-08 | Data przetargu: 2021-09-20
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w ramach realizacji projektu pn. "Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym
 czytaj więcej 
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową
Data publikacji: 2021-09-10 | Data przetargu: 2021-09-22
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego trzyosiowego 6x2 z zabudową hakową do przewozu kontenerów, w ramach realizacji projektu pn. "Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lat
 czytaj więcej 
Projektowanie i budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A - roboty budowlano - montażowe
Data publikacji: 2021-08-10 | Data przetargu: 2021-09-27
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa hali sortowni odpadów wraz z obiektami towarzyszącymi, w których będą prowadzone procesy technologiczne. W zakres zamówienia wchodzi m.in.: wykonanie koncepcji wraz z wykazem urządzeń, sprzętu oraz wyposażenia technologicznego, dokumentacji projektowej, dla instalacji wraz z obiektami towarzyszącymi, zgodnie z przepisami polskiego prawa, uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, sporządzenie stosownej dokumentacji, opra
 czytaj więcej 
Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej
Data publikacji: 2021-09-27 | Data przetargu: 2021-10-05
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w ramach realizacji projektu pn. "Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym
 czytaj więcej 
Zakup w formie leasingu operacyjnego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania odpadów
Data publikacji: 2021-10-25 | Data przetargu: 2021-11-05
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania odpadów wraz z bębnem przesiewającym o perforacji 10 mm w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 36 miesięcy
(3 lata) od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy, na potrzeby Instalacji Komunalnej w Suwałka
 czytaj więcej 
Zakup w formie leasingu operacyjnego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania odpadów
Data publikacji: 2021-11-08 | Data przetargu: 2021-11-16
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania odpadów wraz z bębnem przesiewającym o perforacji 10 mm w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 36 miesięcy (3 lata) od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy, na potrzeby Instalacji Komunalnej w Suwałkach. Mobil
 czytaj więcej 
Zakup w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej
Data publikacji: 2021-11-15 | Data przetargu: 2021-11-30
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 36 miesięcy (3 lata) od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy. Ładowarka kołowa przeznaczona będzie do prac związanymi z przetwarzaniem
odpadów komunalnych, w tym także odpadów gruzu, odpadów biod
 czytaj więcej 
Dostawa i montaż kanałowego przenośnika łańcuchowego oraz stacjonarnego rozdrabniacza odpadów w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
Data publikacji: 2021-11-18 | Data przetargu: 2021-12-22
Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa i montaż kanałowego przenośnika łańcuchowego stanowiącego element linii TRYMET LSort-40.000 do przetwarzania zmieszanych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
2) dostawa i montaż równolegle nad kanałowym przenośnikiem łańcuchowym stacjonarnego rozdrabniacza do odpadów wyposażonego w silnik elektryczny przeznaczonego do wstępnego przetwarzania m.in. odpadów komunalnych, biodegradowalnych, wielkogabarytowych i gałęzi,
w formi
 czytaj więcej 
Transport odpadów o kodzie 15 01 07 - opakowania ze szkła
Data publikacji: 2021-12-16 | Data przetargu: 2021-12-23
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie odpadów o kodzie 15 01 07 - opakowania ze szkła (stłuczka szklana) z zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A, 16-400 Suwałki do Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 23, 07-200 Wyszków lub Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu, ul. Klonowa 58, 42-700 Lubliniec lub Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach, Pełkinie 136A, 37-511 Pełki
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2021-11-25 | Data przetargu: 2021-12-29
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa >80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci luźnej na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odp
 czytaj więcej