Ogłoszenia o przetargach

Zakup w formie leasingu operacyjnego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego
Data publikacji: 2019-05-15 | Data przetargu: 2019-05-24
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego, przeznaczonego do wstępnego przetwarzania wszelkiego rodzaju materiałów: odpadów komunalnych, odpadów i materiałów wielkogabarytowych (meble, itp.), elementów drewnianych, palet, odpadów budowlanych i gruzu, pozostałości wycinki drzew, korzeni, bioodpadów. Maszyna powinna posiadać możliwość szybkiego przetransportowania w dowolne miejsce przy użyciu samochodu ciężarowego. Proces rozdrabniania odbywać się ma poprzez dwa, synchronicznie pracujące wały rozdrabniające umieszczone w komorze, z możliwością wyboru programu sterującego wałami rozdrabniającymi w zależności od rodzaju materiału wsadowego. Stalowe elementy robocze wykonane muszą być z wysoko wytrzymałościowych, trudnościeralnych materiałów. Rozdrabniacz zostanie zakupiony w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat - 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy, na potrzeby Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Suwałkach.
 czytaj więcej 
Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi
Data publikacji: 2019-05-17 | Data przetargu: 2019-06-03
Przedmiotem zamówienia jest Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi. Zakres robót obejmuje: - Budowę nowej niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastruktura towarzyszącą, - Budowa placu rozładunkowego o powierzchni 120 m2 z płyt drogowych żelbetowych dla zapewnienia wjazdu do niecki, - Budowa placu magazynowego o powierzchni 2500 m2 wraz z boksami otoczonymi ścianami oporowymi wraz z jego oświetleniem, - Budowa sieci wodociągowej z hydrantami przeciwpożarowymi, - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zbiornika i wykonanie podziemnego zbiornika ppoż. o pojemności 200 m3, - Budowa drogi dla celów przeciwpożarowych okalającej nową i istniejącą nieckę, - Rozścielenie ziemi urodzajnej i obsianie trawą korony i skarp zewnętrznych obwałowań oraz terenu przyległego do drogi PPOŻ, - Wykonanie utwardzenia placów o powierzchni 2491 m2 z wykonaniem nawierzchni betonowej z opaską żwirową oraz ogrodzenia systemowego panelowego długości 357 m o wysokości 180 cm na cokole prefabrykowanym wraz z furtką i brama wjazdową, - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego monitoringu oraz wykonanie przemysłowego monitoringu wizyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wykorzystaniem telewizji przemysłowej i kamer termowizyjnych.
 czytaj więcej 

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2019
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Dostawy paliw dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2019-01-03 | Data przetargu: 2019-01-11
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę potrzeb, dostawy:
- oleju opałowego lekkiego CPV: 09135100-5
- oleju napędowego CPV : 09134100-8
- o parametrach określonych w warunkach technicznych przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym SIWZ i jej załącznikach, przy wykorzystaniu środków transportu oferenta.
W ramach niniejszego zamówienia każdy oferent może złożyć oferte na dostawę wg poniższego wykazu i przewidywanych szacunkowych ilości :
 czytaj więcej 
Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi
Data publikacji: 2019-03-15 | Data przetargu: 2019-04-08
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budowa nowej niecki składowiska odpadów o następujących parametrach: -
powierzchnia dna niecki 17 700 m2 - powierzchnia mierzona górą korony obwałowania niecki 36 100 m2
- rzędne dna po wykonaniu ochronno-drenażowej ? 165,20-166,35 m n.p.pm. - rzędne korony obwałowań
? 172,00-177,00 m n.p.pm. - nachylenie skarp wewnętrznych 1:3 - nachylenie skarp zewnętrznych 1:2 Na
odpowiednio ukształtowaną i zagęszczoną powierzchnię dna oraz skarp, po
 czytaj więcej 
Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego do kwoty 6.440.000,00 PLN oraz kredytu odnawialnego do kwoty limitu 600.000 PLN
Data publikacji: 2019-03-25 | Data przetargu: 2019-04-25
Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego do kwoty 6.440.000,00 PLN oraz kredytu odnawialnego do kwoty limitu 600.000,00 zł
 czytaj więcej 
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na konsultacji eksperckiej
Data publikacji: 2019-04-30 | Data przetargu: 2019-05-13
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na konsultacji eksperckiej związanej z oceną istniejących technologii zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej (kod odpadu 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, tzw. preRDF) wraz z propozycją i oceną poszczególnych wariantów pod kątem wdrożenia wybranej technologii w RIPOK PGO w Suwałkach Sp. z o. o. oraz wskazaniem wstępnych kosztów i dochodów ic
 czytaj więcej