Ogłoszenia o przetargach

Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi
Data publikacji: 2019-03-15 | Data przetargu: 2019-04-08
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budowa nowej niecki składowiska odpadów o następujących parametrach: - powierzchnia dna niecki 17 700 m2 - powierzchnia mierzona górą korony obwałowania niecki 36 100 m2 - rzędne dna po wykonaniu ochronno-drenażowej ? 165,20-166,35 m n.p.pm. - rzędne korony obwałowań ? 172,00-177,00 m n.p.pm. - nachylenie skarp wewnętrznych 1:3 - nachylenie skarp zewnętrznych 1:2 Na odpowiednio ukształtowaną i zagęszczoną powierzchnię dna oraz skarp, pozbawioną kamieni, korzeni itp., należy ułożyć kolejno: ? sztuczną barierę geologiczną składającą się z: - warstwy uszczelnienia mineralnego o miąższości 50 cm o współczynniku filtracji nie większym niż 1,0 x 10 -9 m/s, - warstwy maty bentonitowej o masie powierzchniowej ? 5300 g/m2 i współczynniku wodoprzepuszczalności nie większym niż 1,5x10-11 m/s ? izolację syntetyczną w postaci geomembrany (folii) PEHD grubości 2 mm (gładka w dnie i teksturowana na skarpach) będącej uzupełnieniem sztucznej bariery geologicznej. Dopuszcza się możliwość wykonania projektowanej sztucznej bariery geologicznej w postaci przesłony bentonitowo-gruntowej o współczynniku filtracji in situ nie większym niż 1 x 10-9 m/s. Bariera zostanie wykonana poprzez wymieszanie materiału gruntowego występującego na terenie niecki (kwatery) z bentonitem sodowym CP-200. Mieszankę można przygotować na dwa sposoby: ? poprzez wymieszanie składników w węźle mieszalniczym, ustalenie wilgotności i ułożenie gotowego materiału w miejscu, w którym zostanie zagęszczony; ? poprzez rozsypanie bentonitu na powierzchni gruntu rodzimego i wymieszanie składników za pomocą sprzętu rolniczego lub mieszarek stosowanych przy wykonywaniu stabilizacji gruntów. Uszczelnione dno i skarpy kwatery przykryte zostaną warstwą geowłókniny o gramaturze 800 g/m2 oraz warstwą ochronno-drenażową wykonaną z materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji powyżej 1x10-4 m/s oraz miąższości 0,5 m. 2. Zamówienie obejmuje również wykonanie następującej infrastruktury: - Wykonanie zaprojektowanego drenażu niecki składowiska wraz przepompownią odcieków z jej zasilaniem elektrycznym oraz z rurociągiem tłocznym do przepompowni funkcjonującej na terenie zakładu. - Wykonanie 5 studni odgazowujących nieckę składowiska. - Budowa placu rozładunkowego o powierzchni 120 m2 z płyt drogowych żelbetowych dla zapewnienia wjazdu do niecki. - Budowa placu magazynowego o powierzchni 2500 m2 wraz z boksami otoczonymi ścianami oporowymi wraz z jego oświetleniem. - Budowa sieci wodociągowej z hydrantami przeciwpożarowymi. - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zbiornika i wykonanie podziemnego zbiornika ppoż. o pojemności 200 m3 - Zbiornik żelbetowy przejazdowy wyposażony w odpowietrzenie, dwa włazy d=600 mm typu ciężkiego oraz dwie drabinki, spełniający wymagania stawiane przez normę PN-B- 02857:04.2017 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. - Budowa drogi dla celów przeciwpożarowych o nawierzchni żwirowej okalającej nową i istniejącą nieckę wraz rozścieleniem ziemi urodzajnej i obsianiem trawą korony i skarp zewnętrznych obwałowań oraz terenu przyległego do drogi PPOŻ. - Wykonanie utwardzenia placu o powierzchni 2491 m2 z wykonaniem nawierzchni betonowej z opaską żwirową oraz ogrodzenia systemowego panelowego długości 357 m o wysokości 180 cm na cokole prefabrykowanym wraz z furtką i brama wjazdową. - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego monitoringu oraz wykonanie przemysłowego monitoringu wizyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wykorzystaniem telewizji przemysłowej i kamer termowizyjnych o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 13 do SIWZ. Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie prowadzonych robót w taki sposób aby nie utrudniać bezpiecznego funkcjonowania działającego w sposób ciągły zakładu utylizacji odpadów.
 czytaj więcej 

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2019
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Dostawy paliw dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2019-01-03 | Data przetargu: 2019-01-11
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę potrzeb, dostawy: - oleju opałowego lekkiego CPV: 09135100-5 - oleju napędowego CPV : 09134100-8 - o parametrach określonych w warunkach technicznych przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym SIWZ i jej załącznikach, przy wykorzystaniu środków transportu oferenta. W ramach niniejszego zamówienia każdy oferent może złożyć oferte na dostawę wg poniższego wykazu i przewidywanych szacunkowych ilości : A. Olej opałowy lekki 20.000 litrów; B. Olej napędowy 200.000 litrów.
 czytaj więcej 

Data publikacji: 2019-03-22 | Data przetargu: 2019-03-22

 czytaj więcej