Ogłoszenia o przetargach

Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach
Data publikacji: 2023-11-24 | Data przetargu: 2024-01-31
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 2,95 Mg/h przy wartości opałowej 12 MJ/kg. W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi następujące instalacje i obiekty: a. hala wyładunkowa odpadów, b. bunkier na odpady, c. kocioł parowy, d. turbozespół parowy wraz z wymiennikiem ciepłowniczym, e. instalacje oczyszczania spalin wraz z kominem i układem monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza, f. instalacje pomocnicze (przygotowanie wody, sprężonego powietrza, ppoż. agregat prądotwórczy), g. układ wyprowadzenia mocy elektrycznej, h. układ wyprowadzenia ciepła, i. budynek administracyjno-socjalny, j. waga samochodowa, k. układ drogowy, parkingi, chodniki, mała architektura, l. instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonawca wykona również wszelkie niezbędne projekty i uzyska decyzje niezbędne do użytkowania Instalacji. Zamówienie ma być wykonane w formule "pod klucz", co oznacza "kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, montaż, rozruch, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji". Formuła ta obejmuje wykonanie wszelkich projektów, dostaw, usług i robót budowlano-montażowych, a także uzyskanie wszelkich decyzji, które potrzebne są do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane charakterystyki eksploatacyjne, gwarantowane parametry techniczne, pełną zdolność ruchową i mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
 czytaj więcej 
Zakup w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej
Data publikacji: 2023-11-22 | Data przetargu: 2024-11-01
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 36 miesięcy (3 lata) od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy. Ładowarka kołowa przeznaczona będzie do prac związanymi z przetwarzaniem odpadów komunalnych, w tym także odpadów gruzu, odpadów biodegradowalnych, odpadów posortowniczych składowanych na składowisku odpadów, na potrzeby Instalacji Komunalnej w Suwałkach zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o.
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2023-11-20 | Data przetargu: 2024-11-28
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych odpadów komunlanych jako tzw. frakcja nadsitowa > 80 mm i/lub selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci luźnej na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 5.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do odbioru i zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.
 czytaj więcej 
Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanej z przetwarzania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
Data publikacji: 2023-11-20 | Data przetargu: 2024-11-28
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci luźnej na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospodarowania wynosi 3.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do odbioru i zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.
 czytaj więcej 
Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2023-11-20 | Data przetargu: 2024-11-28
Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych odapdów komunalnych (frakcja >80 mm) i/lub selektywnie dostarczanych odpadów konumanlnych, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Transport odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Zamawiającego. Odpady będą dostarczane w postaci zbelowanej. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania wynosi 5.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy zagospodarować w instalacji, która posiada decyzję zezwalającą na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.
 czytaj więcej 

Rozstrzygnięcia przetargów

"Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz dostawa i montaż technologi do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Suwałkach" Część 2 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii sortowniczej do rozbudowanej hali Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o." Część 1 - Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o
Data publikacji: 2012-09-12 | Data przetargu: 2012-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2 - Część 1
 czytaj więcej 

Archiwum przetargów rok 2015
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

DT 2/2015 - Dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz innych artykułów BHP dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Spółka z o. o.
Data publikacji: 2015-01-27 | Data przetargu: 2015-02-03

 czytaj więcej 
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) od Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2015-03-09 | Data przetargu: 2015-03-16

 czytaj więcej 
DT - 4/2015 przetarg nieograniczony pn. Zaprojektowanie instalacji do stabilizacji tlenowej dla odpadów ulegających biodegradacji w PGO w Suwałkach
Data publikacji: 2015-03-19 | Data przetargu: 2015-04-03
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji do stabilizacji tlenowej dla odpadów ulegających biodegradacji w PGO w Suwałkach.
2. Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku nr 9 do SIWZ.
3. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie - markę, znak towarowy, producenta
 czytaj więcej 
DT - 6/2015 Zapytanie ofertowe na zakup olejów i środków smarowych
Data publikacji: 2015-04-17 | Data przetargu: 2015-04-29

 czytaj więcej 
DT - 5/2015 Zapytanie ofertowe na zakup drutu
Data publikacji: 2015-04-17 | Data przetargu: 2015-04-29
Zapytanie ofertowe na zakup drutu
 czytaj więcej 
DT - 7/2015 Zapytanie ofertowe na wykonanie badań odpadów po ich przetworzeniu w wyniku procesu biologicznego
Data publikacji: 2015-05-12 | Data przetargu: 2015-05-15

 czytaj więcej 
DT - 8/2015 Wykonanie i wymiana przystawki napędu biostabilizatora dla PGO w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2015-06-15 | Data przetargu: 2015-06-30
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, demontaż i montaż oraz całość prac niezbędnych do wykonania i wymiany przystawki napędu biostabilizatora.
 czytaj więcej 
DT - 9/2015 Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2015-06-19 | Data przetargu: 2015-07-03
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla ?Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o., w ramach projektu pn. Dostosowanie instalacji przetwarzania odpadów w Suwałkach do wymagań stawianych RIPOK współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
 czytaj więcej 
DF-10/2015 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGO w Suwałkach
Data publikacji: 2015-08-27 | Data przetargu: 2015-09-18
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego "Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach" Sp. z o.o. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31grudnia 2015 r.Osoba do kontaktu : Główny księgowy - Krzysztof Budziński tel. 87 5665213
 czytaj więcej 
DT-11/2015 Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej dla odpadów ulegających biodegradacji w PGO w Suwałkach Sp. z o.o. z dostawą i montażem urządzeń na wyposażenie instalacji i przebudowę istniejącej linii sortowniczej
Data publikacji: 2015-08-28 | Data przetargu: 2015-09-28
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. wraz z dostawą urządzeń na wyposażenie instalacji oraz przebudowę istniejącej linii sortowniczej
w celu dostosowania dla potrzeb nowej instalacji.

 czytaj więcej 
DT 13-2015 Zapytanie ofertowe na zakup produktów żywnościowych
Data publikacji: 2015-10-28 | Data przetargu: 2015-11-06
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 30 000 EURO jest zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych - konserw mięsnych, o zawartości mięsa minimum 85% i masy netto 300g w ilości około 2 000 szt.
 czytaj więcej 
DT - 12/2015 Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej dla odpadów ulegających biodegradacji w PGO w Suwałkach Sp. z o.o. z dostawą i montażem urządzeń na wyposażenie instalacji i przebudowę istniejącej linii sortowniczej
Data publikacji: 2015-10-13 | Data przetargu: 2015-11-09
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. wraz z dostawą urządzeń na wyposażenie instalacji oraz przebudowę istniejącej linii sortowniczej
w celu dostosowania dla potrzeb nowej instalacji.

 czytaj więcej 
DT - 15/2015 Dostawy paliw dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2015-12-09 | Data przetargu: 2015-12-21
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę potrzeb, dostawy:
- oleju opałowego lekkiego CPV: 09135100-5,
- oleju napędowego CPV: 09134100-8
o parametrach określonych warunkach technicznych przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ i jej załącznikach, przy wykorzystaniu środków transportu oferenta.
W ramach niniejszego zamówienia każdy oferent może złożyć ofertę na dostawy wg poniższego wykazu i przewidywanych szacunkowych iloś
 czytaj więcej 
DT - 19/2015 Zapytanie cenowe na wykonanie badań środowiskowych
Data publikacji: 2015-12-17 | Data przetargu: 2015-12-29

 czytaj więcej 
DT - 18/2015 Wykonanie wniosków o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego i wodnoprawnego dla PGO w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2015-12-17 | Data przetargu: 2015-12-29

 czytaj więcej