Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016) informuje się klientów, że:
 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Spółka z o. o. 16-400 Suwałki ul. Sejneńskiej 82, z siedzibą przy ul. Raczkowskiej 150A , reprezentowane przez Prezesa Zarządu ;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Spółka z o.o. jest : - Tomasz Łazarski e-mail: t.lazarski@pgo.suwalki.pl;telefon 87 5665213.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane w celu wykonywania przez PGO w Suwałkach Sp. z o.o. ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017r. poz. 1289) .
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. PGO w Suwałkach przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa lub dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Klient ma prawo do:
 1. do sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 2. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania kopii danych osobowych, jakie są przetwarzane przez Administratora;
 3. do usunięcia danych, zwanym też "prawem do bycia zapomnianym" - jeśli klient uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych - jeśli osoba ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenia przetwarzania;
 5. do przenoszenia danych - każdy może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;
 6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - to prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne;
Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości osoby, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o osobie, której dane dotyczą, osobom nieuprawnionym.

Każda osoba może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2; tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01).

DRUKUJ