Przedmiot działalności

  1. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
  2. 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
  3. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
  4. 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
  5. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
  6. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.