Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 05 03
Data publikacji: 2024-06-04 | Data przetargu: 2024-07-09

Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03. Odpad o kodzie 19 05 03 stanowi regularnie wytwarzany materiał o wielkości do 20 mm powstały w procesie przesiewania na sicie mobilnym wyposażonym w bęben o perforacji do 20 mm frakcji odpadów stabilizatu o kodzie 19 05 99 powstałego po procesie biologicznego przetwarzania w instalacjach PGO w Suwałkach Sp. z o. o. frakcji podsitowej <80 mm wydzielonej ze zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych i/lub kompostowania rozdrobnionych bioodpadów (odpady kuchenne i odpady zielone). Odbierane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Transport odpadów do instalacji/miejsca zagospodarowania odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Zamawiającego. Odpady będą dostarczane w postaci luźnej. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania wynosi 10.000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady
należy zagospodarować w instalacji/miejscu, które posiada decyzję zezwalającą na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach w procesie R3 i/lub R5 i/lub R10.

 Powrót