Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2024-02-13 | Data przetargu: 2024-02-20

Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących Instalacji Komunalnej w Suwałkach. Odpad o kodzie 19 12 12 stanowi regularnie wytwarzany materiał posortowniczy jako tzw. frakcja nadsitowa >80mm w postaci kalorycznej frakcji balastu o cieple spalania większym niż 6 MJ/kg suchej masy pochodzący z mechanicznej obróbki odpadów w sortowni – po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych i/lub doczyszczaniu odpadów selektywnie zbieranych. Odbierane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

 Powrót