Usługi transportu frakcji odpadów o kodzie 19 05 99
Data publikacji: 2024-02-12 | Data przetargu: 2024-02-20

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie odpadów o kodzie 19 05 99 – inne nie wymienione odpady (stabilizat stanowiący przekompostowane frakcje rozdrobnionych bioodpadów, tj. odpady kuchenne i odpady zielone, wytwarzany w procesie biologicznego przetwarzania) z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, 16-061 Juchniowiec Kościelny, dalej zwany ZUOK w Hryniewiczach, do zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A, 16-400 Suwałki. Odległość zakładu ZUOK w Hryniewiczach do PGO w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A wynosi ok. 140 km. Transport odpadów będzie odbywał się od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych sytuacjach także w soboty – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym). Ilość kursów uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa łączna ilość odpadów do przetransportowania w okresie umowy wynosi ok. 13.000 Mg, tj. ok. 591 transportów (kursów) przy załadunku ok. 22 Mg. Szacunkowa ilość kursów wynosić będzie ok. 1-4 dziennie. Podane ilości są ilościami szacunkowymi i służą Wykonawcy pomocniczo do przygotowania oferty i skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający nie jest obowiązany zrealizować zamówienia w pełnym wymiarze. Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.


 Powrót