Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach"
Data publikacji: 2023-02-07 | Data przetargu: 2023-03-15

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług: polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego dla kontraktu na roboty projektowo-budowlano-montażowe pn. "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach", zwanego dalej Kontraktem na roboty. Ponadto wybrany Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia w ramach Kontraktu na usługi zobowiązany będzie do przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy na realizację projektu pn. "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach" w formule "zaprojektuj i wybuduj" (warunki kontraktowe "żółty" FIDIC), uczestniczenia w przeprowadzeniu postępowania przetargowego wraz z udziałem w pracach komisji przetargowej oraz ustalenia w formie pisemnej szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z ustawą PZP dla ww. zadania. Wykonawca zobowiązany będzie również do: 1. do wprowadzenia za zgodą Zmawiającego niezbędnych zmian i uzupełnień w Programie Funkcjonalno - Użytkowym na realizację inwestycji Kontraktu na roboty pn. "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach - roboty projektowo - budowlano - montażowe" w formule "zaprojektuj i wybuduj" (warunki kontraktowe "żółty" FIDIC) wymaganych do wyboru Wykonawcy Kontraktu na roboty; 2. pozyskania niezbędnych informacji do przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego w imieniu Zmawiającego, tj.: warunków i innych informacji w zakresie przyłączenia / kolizji instalacji technicznych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Projekt pn.: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach" jest współfinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego w ramach Programu Priorytetowego nr 2.1.3 "Racjonalna gospodarka odpadami Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne".

 Powrót