Dostawa, demontaż i montaż bram w budynku bioreaktorów na terenie PGO w Suwałkach Sp. z o. o.
Data publikacji: 2022-11-28 | Data przetargu: 2022-12-07

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) kompleksowy demontaż obecnych zewnętrznych bram przesuwnych wraz z ich elementami w ilości 5 sztuk użytkowanych w budynku bioreaktorów znajdującym się na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A,
2) dostawa i kompleksowy montaż fabrycznie nowych zewnętrznych bram przesuwnych wraz z ich elementami w ilości 5 sztuk w budynku bioreaktorów znajdującym się na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A.
2. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia oraz w celu prawidłowego oszacowania wartości oferty, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu dokonania niezbędnych pomiarów/domiarów, opisów i inwentaryzacji stanu obecnego przedmiotu zamówienia, gdzie będą zamontowane bramy przesuwne, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być istotne i konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wizję lokalną Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić najpóźniej do dnia 05.12.2022 r. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie składania ofert, na podstawie SWZ. Nie dotyczy to warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie składania ofert. Powrót