Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z planowanymi kosztami zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach"
Data publikacji: 2022-08-19 | Data przetargu: 2022-08-31

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z planowanymi kosztami zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach" zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
2. Program Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) winien być opracowany w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) dla wyboru Wykonawcy przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
3. Szacunkowe koszty realizacji inwestycji należy opracować zgodnie z art. 35 Prawa zamówień publicznych.
4. Wykonawca zobowiązany jest do występowania po stronie Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach przetargowych, odwoławczych i/lub kontrolnych przy wyborze Wykonawcy zadania inwestycyjnego, o którym mowa w rozdziale 3 pkt. 1-3 SWZ.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania przesłanego e-mailem merytorycznych wyjaśnień do opracowanych dokumentów określonych w rozdziale 3 pkt 1-3 SWZ na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego określonego w ust. 1.
6. Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska wszystkie niezbędne dane, decyzje i dokumenty niezbędne do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
7. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za merytoryczną zgodność opracowania z obowiązującym prawem a w szczególności prawem zamówień publicznych, prawem budowlanym i prawem ochrony środowiska.
8. Sposób świadczenia usługi:
1) projekty dokumentów będą przedstawiane Zamawiającemu, w wersji elektronicznej z adresu Wykonawcy na adres: k.gromadzki@pgo.suwalki.pl lub p.silkowski@pec.suwalki.pl lub biuro@pgo.suwalki.pl, do analizy i akceptacji;
2) po akceptacji przez Zamawiającego, dokumenty w formie elektronicznej i papierowej zostaną przekazane Zamawiającemu protokolarnie;
3) wszystkie dokumenty ostateczne sporządzane będą w ilościach i formie wymaganej przepisami prawa i dobrą praktyką, przy czym 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD winny pozostać u Zamawiającego;
4) opracowanie winno być dostarczone w wersji edytowalnejz możliwością jego kopiowania i zapisu, obowiązujące formaty zapisów elektronicznych:
- dokumenty tekstowe: .doc lub .docx,
- rysunki i schematy: .dwg, .pdf,
- tabele: .xls lub .xlsx,
- dokumenty obce (decyzje, certyfikaty, aprobaty, DTR, protokoły, itp.): .pdf;
5) ewentualne zmiany ostatecznych dokumentów wymagają pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym;
6) wraz z przekazaniem ostatecznych wersji wytworzonych dokumentów Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa do nich, w tym autorskie prawa majątkowe.


 Powrót