Przebudowa budynku magazynowego na ternie PGO w Suwałkach Sp. z o. o.
Data publikacji: 2022-06-15 | Data przetargu: 2022-06-30

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy/remontu istniejącego budynku magazynowego wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na budynek garażowo-magazynowy, znajdującego się na terenie zakładu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o., ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki, na działce o nr geodezyjnym 189,
obręb Zielone Kamedulskie, oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) przebudowę/remont budynku magazynowego o powierzchni zabudowy 228,84 m2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania, uwzględniającą wydzielenie pięciu pomieszczeń magazynowych oraz dwóch stanowisk garażowych,
2) wymianę bramy garażowej oraz wykonanie dodatkowych dwóch bramy garażowych,
3) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
4) wykonanie dodatkowych ścian wewnątrz budynku,
5) remont posadzki, ścian i sufitu,
6) remont dachu i elewacji,
7) remont wentylacji,
8) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, tj. projekt techniczny oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ, a także formularz cenowy
(załącznik nr 2 do SWZ).
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonanie branży elektrycznej określonej w dokumentacji projektowej. Prace w zakresie branży elektrycznej Zamawiający wykona we własnym zakresie.
Zamawiający zaleca, aby wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej i zapoznali się z warunkami realizacji zadania na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Raczkowskiej 150A w Suwałkach. Dokonanie wizji lokalnej będzie możliwe po wcześniejszym ustaleniu jej terminu. W tym celu należy skontaktować się z Panem Kamilem Gromadzkim, tel. 661 999 454, e-mail: k.gromadzki@pgo.suwalki.pl.

 Powrót