Usługi transportu frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2022-05-19 | Data przetargu: 2022-05-27

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, dalej zwane
Odpady, pochodzących z Instalacji Komunalnej Zamawiającego w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 150A, 16-400 Suwałki,
dalej zwanej IK w Suwałkach, do Zakładu Produkcyjnego PROSPRECO POLSKA Sp. z o. o., Zawisty Podleśne, 07-320
Małkinia Górna, dalej zwany ZP PROSPRECO. Odległość zakładu Zamawiającego do ZP PROSPRECO wynosi ok. 220
km. Transport odpadów będzie odbywał się od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych sytuacjach także w soboty - po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym). Ilość kursów uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa
łączna ilość odpadów do przetransportowania w okresie umowy wynosi ok. 3.000 Mg, tj. ok. 128 transportów (kursów) przy załadunku ok. 23,5 Mg. Szacunkowa ilość kursów wynosić będzie ok. 1-4 dziennie. Podane ilości są ilościami szacunkowymi i służą Wykonawcy pomocniczo do przygotowania oferty i skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający nie jest obowiązany zrealizować zamówienia w pełnym wymiarze. Transport odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

 Powrót