Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
Data publikacji: 2021-12-16 | Data przetargu: 2022-01-20

Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących Instalacji Komunalnej w Suwałkach. Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 jaką Zamawiający przekaże do odbioru, transportu i zagospodarowania w okresie obowiązywania umowy wynosi około 1.500 Mg. Odpad o kodzie 19 12 12 stanowi materiał o cieple spalania większym niż 6 MJ/kg suchej masy, pochodzący z mechanicznego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o kodzie odpadu 20 03 07. Odpady wielkogabarytowe przetwarzane są na rozdrabniaczu odpadów wyposażonym w separator metali żelaznych, nie mniej jednak Zamawiający zastrzega, że w przekazywanych odpadach mogą znajdować się śladowe ilości metali żelaznych i nieżelaznych, co nie będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach w procesach od R1 do R12.

 Powrót