Zakup w formie leasingu operacyjnego ładowarki kołowej
Data publikacji: 2021-11-15 | Data przetargu: 2021-11-30

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 36 miesięcy (3 lata) od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy. Ładowarka kołowa przeznaczona będzie do prac związanymi z przetwarzaniem
odpadów komunalnych, w tym także odpadów gruzu, odpadów biodegradowalnych, odpadów posortowniczych składowanych na składowisku odpadów, na potrzeby Instalacji Komunalnej w Suwałkach zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o.
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do zakładu Zamawiającego w Suwałkach, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o., ul. Raczkowska 150A, własnym staraniem i na własny koszt.
2. Wykonawca przeszkoli na własny koszt wskazany przez Zamawiającego personel w zakresie eksploatacji, konserwacji i BHP przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno być przeprowadzone najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru bez uwag i winno obejmować część teoretyczną jak i demonstracyjną. Fakt dokonania szkolenia zostanie potwierdzony protokołem.
3. Warunki dodatkowe:
- dostarczenie specyfikacji technicznej oferowanej ładowarki teleskopowej wraz z certyfikatem CE w języku polskim oraz innych dokumentów (foldery, ulotki, katalogi, opinie techniczne) potwierdzające spełnienie parametrów technicznych w języku polskim,
- dostarczenie gwarancji z książką gwarancyjną i instrukcją w języku polskim przedmiotu zmówienia,
- dostarczenie katalogu części zamiennych oraz harmonogramu wykonywanych obsług technicznych w języku polskim,
- rozruch ładowarki w miejscu dostawy,
- niezbędny zestaw narzędzi do codziennej obsługi ładowarki,
- świadczenie serwisu w okresie gwarancji ? reakcja serwisu w okresie gwarancji do 24 h w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 Powrót