Projektowanie i budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A - roboty budowlano - montażowe
Data publikacji: 2021-08-10 | Data przetargu: 2021-09-27

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa hali sortowni odpadów wraz z obiektami towarzyszącymi, w których będą prowadzone procesy technologiczne. W zakres zamówienia wchodzi m.in.: wykonanie koncepcji wraz z wykazem urządzeń, sprzętu oraz wyposażenia technologicznego, dokumentacji projektowej, dla instalacji wraz z obiektami towarzyszącymi, zgodnie z przepisami polskiego prawa, uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, sporządzenie stosownej dokumentacji, opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych i technologicznych, budowa nowego obiektu i towarzyszącej infrastruktury, które zostały wymienione w części szczegółowej niniejszego PFU, dostawa i montaż urządzeń i sprzętu oraz wyposażenia technologicznego, sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej.

 Powrót