Rekultywacja kwatery K1 składowiska odpadów w msc. Zielone Kamedulskie
Data publikacji: 2021-05-07 | Data przetargu: 2021-05-24

1. Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja kwatery K1 składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne usytuowanego na terenie zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. ul. Raczkowska 150A w Suwałkach, na działce o nr
geodezyjnym 189, obręb Zielone Kamedulskie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy:
1) Pierwszy etap obejmuje rekultywację techniczną, tj.: uporządkowanie terenu wokół
składowiska oraz ukształtowanie jej bryły.
a) Uporządkowanie terenu wokół składowiska odpadów obejmuje:
- Budowę nowej drogi wjazdowej na wierzchowinę kwatery składowiska od strony północnej.
- Zamknięcie istniejącego obecnie wjazdu na teren kwatery poprzez usypanie brakującego odcinka pierwotnego obwałowania.
b) Kształtowanie bryły składowiska odpadów obejmuje:
- Uformowanie powierzchni kwatery K1 składowiska w sposób zapewniający równomierny odpływ wód opadowych z wierzchowiny na zewnątrz kwatery składowiska w kierunku wschodnim i zachodnim ze spadkiem 1% oraz uformowanie skarpy składowiska o nachyleniu 1:2-1:2,5 zgodnie z zaprojektowanym ukształtowaniem.
- Wykonanie warstwy wyrównawczej na wierzchowinie oraz skarpach kwatery K1 o grubości 0,20 m, o łącznej
objętości 1.926 m3. Do wykonania warstwy wyrównawczej zostaną wykorzystane odpady (głównie gruz budowlany) oraz ewentualnie materiał inertny w łącznej ilości ok. 3.860 Mg.
Zamawiający zapewni odpady (głównie gruz budowlany) oraz ewentualnie materiał inertny, do wykonania warstwy wyrównawczej, który będzie magazynowany na terenie zakładu Zamawiającego przy ul. Raczkowskiej 150A w odległości ok. 0,5 km od składowiska odpadów. Wykonawca rozdrobni odpady gruzu budowlanego przed ułożeniem ich jako warstwy wyrównawczej.
2) Drugi etap obejmuje rekultywację biologiczną, tj. wykonanie warstwy glebotwórczej dla roślin oraz wykonanie obsiewu trawą i nasadzenie drzew.
a) Wykonanie warstwy glebotwórczej obejmuje:? Ułożenie na wierzchowinie i skarpach kwatery K1 warstwy
glebotwórczej o grubości 2,0 m na wierzchowinie i 0,7 m na skarpach, o łącznej objętości 23.150 m3. Do wykonania warstwy glebotwórczej zostaną wykorzystane odpady w ilości ok. 25.000 Mg. Zamawiający zapewni odpady do wykonania warstwy glebotwórczej, który będzie magazynowany na terenie zakładu Zamawiającego przy ul. Raczkowskiej 150A w odległości ok. 0,5 km od składowiska odpadów.
b) Obsiew trawą i nasadzenia drzew obejmują:
- Obsiew mieszanką roślin trawiastych i motylkowych wierzchowiny i skarp kwatery K1 składowiska.
- Wykonanie nasadzeń wysokich na wierzchowinie kwatery K1 w postaci 1140 szt. drzew oraz 255 szt. krzewów.

 Powrót