Dostawy paliw dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
Data publikacji: 2020-12-04 | Data przetargu: 2020-12-14

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę potrzeb, dostawy:
- oleju opałowego lekkiego CPV: 09135100-5
- oleju napędowego CPV : 09134100-8
- o parametrach określonych w warunkach technicznych przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym SIWZ i jej załącznikach, przy wykorzystaniu środków transportu oferenta.
W ramach niniejszego zamówienia każdy oferent może złożyć oferte na dostawę wg poniższego wykazu i przewidywanych szacunkowych ilości :
A. Olej opałowy lekki 20.000 litrów;
B. Olej napędowy 260.000 litrów.

 Powrót