Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach
Data publikacji: 2022-02-22

Dnia 21.12.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. podpisało umowę nr 3415/2022/Wn16/OZ-UP-FM/D oraz umowę nr 3418/2022/Wn16/OZ-UP-FM/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki projektu pn. "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach" finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego w ramach Programu Priorytetowego nr 2.1.3 "Racjonalna gospodarka odpadami Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne".
Przedmiotowy Projekt stanowić będzie uzupełnienie infrastruktury zagospodarowania odpadów komunalnych w Suwałkach o konieczny element termicznego zagospodarowania frakcji palnej / resztkowej. W stanie aktualnym odpady komunalne z miasta Suwałki okolicznych gmin trafiają do przetwarzania w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach, którego właścicielem i operatorem jest PGO. ZUOK jest przystosowany jest do efektywnego sortowania odpadów komunalnych oraz zagospodarowywania frakcji ulegającej biodegradacji, jak też do wydzielania frakcji palnej. Zakład ten nie jest jednak wyposażony w infrastrukturę termicznego przekształcania frakcji palnej. Stąd też w stanie istniejącym operator tej instalacji (Wnioskodawca) w zakresie zagospodarowywania frakcji palnej musi współpracować z zewnętrznymi odbiorcami, opierając strategię współpracy na krótkoterminowych przetargach, co obarczone jest istotnym czynnikiem niepewności w zakresie ciągłości i efektywności zagospodarowania tego rodzaju odpadów.
Głównym celem Projektu jest więc zabezpieczenie termicznego przekształcania frakcji palnych odpadów komunalnych powstających w wyniku procesów mechanicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w pierwszym rzędzie w ZUOK w Suwałkach oraz w miarę wolnych mocy przerobowych również innych instalacji w pobliżu. Frakcje palne odpadów komunalnych są strumieniem odpadów nienadającym się do recyklingu (więc zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami - należy dążyć do odzysku tych odpadów, przy czym termiczne przekształcanie z odzyskiem energii jest działaniem mieszczącym się w kategorii odzysku). Projekt przyczyni się równocześnie do uzupełnienia infrastruktury wytwarzania energii w Suwałkach. Pozyskiwana z odpadów wydzielonych z odpadów komunalnych energia (produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji) spowoduje bowiem ograniczenie zużycia węgla stanowiącego główne paliwo w PEC w Suwałkach, ograniczając tym samym emisje do atmosfery. Dodatkowo przyczyni się do dywersyfikacji paliw wykorzystywanych do wytwarzania ciepła w Suwałkach (uzupełniając źródło kogeneracyjne opalane węglem kamiennym), jak również ułatwi utrzymania w przyszłości statusu efektywnego systemu ciepłowniczego).
Podsumowując, efektem niniejszego Projektu będzie zintegrowanie gospodarki odpadami komunalnymi z gospodarką energetyczną. Taka integracja rozwiąże z jednej strony problem z zagospodarowaniem frakcji palnych odpadów komunalnych, efektywnie wykorzystując ich potencjał energetyczny, zaś z drugiej strony pozwoli dodatkowo unowocześnić dotychczas funkcjonującą infrastrukturę ciepłowniczo-energetyczną w mieście Suwałki.
Realizacja projektu obejmuje w swym zakresie budowę kompletnej linii do spalani wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych preRDF/RDF wraz z sieciami, instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi obejmującymi wyprowadzenie do odbiorcy zewnętrznego energii cieplnej i energii elektrycznej. Instalacja Termicznego Przekształcenia Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych (preRDF/RDF) w Suwałkach tworzyć będzie jedna "linia instalacji", która będzie zawierała wszystkie niezbędne obiekty budowlane, urządzenia i instalacje. Podstawowe parametry techniczne instalacji do termicznego przekształcania odpadów:
- nominalna wydajność linii instalacji: 2,5 Mg odpadów/h,
- maksymalna wydajność linii instalacji: 2,9 Mg odpadów/h,
- czas pracy linii instalacji w sposób ciągły: ok. 7800 h,
- roczna ilość przetworzonych odpadów w linii instalacji: min. 17.500 Mg,
- roczna nominalna ilość przetworzonych odpadów w linii instalacji: 19.500 Mg;
- kocioł wodny odzysknicowy współpracujący z średniotemperaturowym modułem ORC
w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji:
- minimalna moc cieplna: min. 6,58 MWt;
- minimalna moc elektryczna: min. 0,42 MWe;

Ponadto projekt zakłada także działania edukacyjne i informacyjne związane z zapobieganiem powstawania odpadów. Planowane działania edukacyjne i informacyjne będą obejmować cały Region Północny.

Planowany termin realizacji inwestycji: I kw. 2023 r. - IV kw. 2026 r.
Całkowity koszt inwestycji wynosi: 157.602.235,00 zł brutto.
Kwota wydatków kwalifikowanych: 127.107.000,00 zł
Wysokość dofinansowania w formie dotacji - 50% kosztów kwalifikowanych: 64.053.500,00 zł
Wysokość dofinansowania w formie pożyczki - 50% kosztów kwalifikowanych: 64.053.500,00 zł


Linki do informacji:
https://radio5.com.pl/2023/12/przetarg-na-spalarnie-odpadow-ogloszony/
https://www.suwalki24.pl/article/1,jest-przetarg-na-spalarnie-odpadow-komunalnych-powinna-powstac-w-2026-roku
https://www.niebywalesuwalki.pl/2023/12/budowa-spalarni-odpadow-za-130-mln-zl-na-etapie-przetargu/
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/suwalki-oglosily-przetarg-na-budowe-spalarni-odpadow,511227.html Powrót