Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A
Data publikacji: 2021-12-28

Dnia 26.05.2020 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. podpisało umowę nr POIŚ.02.02.00-00-0040/18 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu pn. "Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A", współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Główne cele przedsięwzięcia obejmują:
- Budowę hali dla linii technologicznej, tj. instalacji do przetwarzania / sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, tj. zapewnienie możliwości przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych na linii sortowniczej z zastosowaniem różnych wariantów pracy,
- Zwiększenie mocy przerobowych instalacji PGO w Suwałkach w zakresie przetwarzania selektywnie zbieranej frakcji odpadów komunalnych,
- Zwiększenie możliwości osiągnięcia poziomu odzysku frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu, a tym samym zwiększenie możliwości osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów odzysku,
- Zmniejszenie frakcji wysokokalorycznej (preRDF) kierowanej do instalacji zewnętrznych zajmujących się jej zagospodarowaniem, a tym samym zmniejszenie kosztów zagospodarowania tej frakcji,
- Zmianę systemu sortowania odpadów komunalnych oraz wprowadzenie automatyzacji procesów odzysku frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu,

Cele realizowanego przedsięwzięcia są zgodne z założeniami i celami Działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi POIŚ na lata 2014-2020. Planowane przedsięwzięcie zostało ujęte w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami województwa podlaskiego na lata 2016-2022 i w Planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do ww. Planu.

Realizacja projektu obejmuje w swym zakresie:
- budowę nowej hali o powierzchni zabudowy 1.487 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- zamontowanie w hali linii technologicznej o wydajności przetwarzania 5.000 Mg/rok odpadów selektywnie dostarczanych do zakładu, na 1 zmianę,

Linia technologiczna będzie wyposażona w następujące urządzenia techniczne:
- rozrywarkę do worków z zasobnikiem podającym o skuteczności rozrywania worków do 95%,
- sito bębnowe, które będzie wydzielać 3 frakcje odpadów: 0-60 mm, 60-260 mm i >260 mm,
- 2 nadtaśmowe seperatory żelaza - 1 separator nad przenośnikiem taśmowym wznoszącym odpady od rozrywarki worków do sita bębnowego, drugi separator nad taśmą przenoszącą wydzieloną na sicie frakcję 60-260 mm do separatora balistycznego,
- separator balistyczny służący do maszynowego rozdziału materiału, gdzie surowce trójwymiarowe (tworzywa sztuczne: PET, PP, HDPE, tetrapak) są oddzielane od surowca płaskiego (papier, karton, folie),
- separator optopneumatyczny służący do podziału surowca trójwymiarowego (np. butelek PET) na wybrane cechy charakterystyczne (np. kolory),
- separator metali nieżelaznych dla frakcji 60-260 mm do wydzielenia metali kolorowych,
- kabinę sortowania surowca płaskiego, tzw. 2D (karton, papier, folia),
- kabinę sortowania surowca trójwymiarowego, tzw. 3D (tworzywa sztuczne: PET, PP, HDPE, tetrapak),
- prasa belująca do surowców wtórnych,
- różnego rodzaju przenośniki,
- boksy magazynowe pod kabinami sortowniczymi,
- boks magazynowy o powierzchni ok. 225 m2 na dostarczane do zakładu odpady selektywnie zbierane.
Nowa linia technologiczna do mechanicznego doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych zapewni:
- zwiększenie poziomu odzysku surowców,
- ujednolicenie strumienia odpadów trafiających na linię w rozrywarce do worków,
- automatyczne rozdzielenie strumienia odpadów na frakcje 0-60 mm (frakcja drobna), 60-260 mm (+- 10%) (frakcja średnia) i >260 mm (+- 10%) (frakcja gruba) w sicie bębnowym,
- automatyczną separację metali żelaznych i nieżelaznych z całego strumienia odpadów,
- automatyczne wydzielenie w sposób pozytywny odpadów z selektywnej zbiórki, np.: PET,
- automatyczne wydzielenie frakcji odpadów wysokokalorycznych stanowiących produkt do produkcji paliwa alternatywnego RDF,
- skierowanie pozytywnie wydzielonej frakcji surowców wtórnych do kabin sortowniczych celem jej rozsortowania,
- buforowanie wydzielonych pozytywnie lub negatywnie odpadów w boksach zlokalizowanych pod kabiną sortowniczą,
- podawanie surowców wtórnych z boksów na przenośnik kanałowy i podający do automatycznych pras belujących.

Dodatkowo w ramach obsługi nowo wybudowanej instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych, planowany jest zakup dwóch ładowarek teleskopowych o pojemności łyżki ok. 1,5 m3.

Ponadto projekt zakłada także działania edukacyjne i informacyjne związane z zapobieganiem powstawania odpadów. Planowane działania edukacyjne i informacyjne będą obejmować cały Region Północny.

Termin realizacji inwestycji: II kw. 2021 r. - III kw. 2023 r.

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 33.072.673,55 zł brutto
Kwota wydatków kwalifikowanych: 21.055.478,26 zł
Stopa dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi: 85%
Wysokość dofinansowania: 17.897.156,52 zł

Linia sortownicza do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych została otwarta w dniu 28.11.2023 r.


Linki do informacji:
https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/nowa-instalacja-do-segregacji-odpadow-otwarta,2587306
https://suwalki.naszemiasto.pl/w-pgo-otwarto-nowa-instalacje-do-segregacji-odpadow-zobacz/ar/c1-9537249
https://radio5.com.pl/2023/11/nowa-instalacja-do-segregacji-smieci/
https://wspolczesna.pl/w-pgo-otwarto-nowa-instalacje-do-segregacji-odpadow-zobacz-zdjecia/ar/c1-18113747
https://www.suwalki24.pl/article/1,pgo-w-suwalkach-wzbogacilo-sie-o-nowoczesna-linie-do-segregacji-odpadow-zdjecia
https://www.suwalki.info/wiadomosci/z-zycia-miasta/nowa-instalacja-do-segregacji-odpadow-w-pgo
https://www.niebywalesuwalki.pl/2023/11/nowoczesna-instalacja-do-selektywnej-segregacji-odpadow-otwarta-w-suwalkach/
https://bialystok.tvp.pl/64484411/nowa-sortownia-poprawi-gospodarke-odpadamiZAŁĄCZNIKI:                                                                                                                                       

 Powrót