DT-11/2015 Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej dla odpadów ulegających biodegradacji w PGO w Suwałkach Sp. z o.o. z dostawą i montażem urządzeń na wyposażenie instalacji i przebudowę istniejącej linii sortowniczej
Data publikacji: 2015-08-28 | Data przetargu: 2015-09-28

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała z podziałem na zadania:
Zadanie 1 - Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych
Budowa budynku bioreaktora, wentylatorowni, pomieszczenia płuczki i biofiltra wraz z konieczną infrastrukturą na działkach nr 55/17 i 55/30 obr. Zielone Kamedulskie. Projektowany budynek będzie ściśle funkcjonalnie powiązany z istniejącym Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami, będzie stanowił kompostownię tunelową ww. przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie obejmuje kolejno: budowę budynku, wykonanie instalacji, utwardzenie podjazdów. Zakres prac obejmuje min. roboty budowlane polegające na budowie kompostowni odpadów biodegradowalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
i zakupem niezbędnego wyposażenia oraz dostawą urządzeń na wyposażenie instalacji. W rezultacie proces biologicznego przetwarzania odpadów będzie przebiegał następująco:
1) Stabilizacja w istniejącym biostabilizatorze (jak dotychczas),
2) Stabilizacja w zamkniętych żelbetowych bioreaktorach,
3) Stabilizacja i dojrzewanie na placu kompostowym, w pryzmach.
Zadanie 2 - Przebudowa istniejącej linii sortowniczej
Przebudowa istniejącej linii sortowniczej w celu dostosowania układu technologicznego pracy Przedsiębiorstwa do aktualnych przepisów prawnych i wykorzystania planowanej instalacji stabilizacji tlenowej, projektuje się przebudowę istniejącej linii sortowniczej. Planowana przebudowa ma za zadanie stworzyć dodatkową możliwość skierowania strumienia odpadów po sicie (frakcji podsitowej 0-80mm) do kontenera KP-7, przy pomocy którego odpady trafią do jednego z bioreaktorów.


 Powrót