Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej
Data publikacji: 2021-09-08 | Data przetargu: 2021-09-20

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w ramach realizacji projektu pn. "Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Ładowarka teleskopowa przeznaczona będzie do pracy z odpadami komunalnymi na potrzeby obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 150A.


 Powrót