Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A"
Data publikacji: 2021-04-23 | Data przetargu: 2021-05-17

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług: polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego dla kontraktu nr 1 na roboty projektowo-budowlano-montażowe pn. "Projektowanie i budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150 A" oraz kontraktu nr 2 na dostawy pn. "Dostawy sprzętu dla Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Suwałkach w msc. Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A". Ponadto wybrany wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do aktualizacji dokumentacji przetargowej posiadanej przez Zamawiającego na realizację projektu pn. "Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A" w formule "zaprojektuj i wybuduj" (warunki kontraktowe "żółty" FIDIC), uczestniczenia w przeprowadzeniu postępowania przetargowego wraz z udziałem w pracach komisji przetargowej oraz ustalenia w formie pisemnej szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych dla ww. zadania.
Projekt pn. "Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A" jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.
Informacja na temat ww. projektu dostępna jest stronie internetowej: http://pgo.suwalki.pl/index.php?m=aktualnosci&id=155.

 Powrót