Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 wytworzonych z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
Data publikacji: 2020-11-17 | Data przetargu: 2020-12-29

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 wytworzonych z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci luźnej na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 1.500 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do odbioru i zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.

 Powrót