Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A
Data publikacji: 2020-08-18 | Data przetargu: 2020-08-28

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A", zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje całość robót projektowych, budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych, instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznych, elektrycznych, elektroenergetycznych oraz w pozostałym zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zwany PFU) dla ww. zadania, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.


 Powrót