Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 - 1500 Mg
Data publikacji: 2020-05-07 | Data przetargu: 2020-05-15

Przedmiotem
zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzącychz
przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja
nadsitowa> 80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów
mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy
do Zamawiającego.Odpady będą ładowane w postaci luźnej lub balotów na środki transportu
Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie obowiązywnia
umowy, tj. w okresie 30 dni od podpisania umowy, wynosi 1500 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zmniejszenia ilości przewidywanych do odbioru i zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość
odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy przetransportować, a
następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych
odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.

 Powrót