Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12
Data publikacji: 2019-07-09 | Data przetargu: 2019-08-13

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa > 80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy oraz rozdrobniony materiał palny pochodzący z mechanicznego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych za pomocą rozdrabniacza. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci balotów na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania:do 9.000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.

 Powrót