Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na konsultacji eksperckiej
Data publikacji: 2019-04-30 | Data przetargu: 2019-05-13

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na konsultacji eksperckiej związanej z oceną istniejących technologii zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej (kod odpadu 19 12 12 ? inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, tzw. preRDF) wraz z propozycją i oceną poszczególnych wariantów pod kątem wdrożenia wybranej technologii w RIPOK PGO w Suwałkach Sp. z o. o. oraz wskazaniem wstępnych kosztów i dochodów ich realizacji.

 Powrót