Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz placami magazynowymi
Data publikacji: 2019-03-15 | Data przetargu: 2019-04-08

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budowa nowej niecki składowiska odpadów o następujących parametrach: -
powierzchnia dna niecki 17 700 m2 - powierzchnia mierzona górą korony obwałowania niecki 36 100 m2
- rzędne dna po wykonaniu ochronno-drenażowej ? 165,20-166,35 m n.p.pm. - rzędne korony obwałowań
? 172,00-177,00 m n.p.pm. - nachylenie skarp wewnętrznych 1:3 - nachylenie skarp zewnętrznych 1:2 Na
odpowiednio ukształtowaną i zagęszczoną powierzchnię dna oraz skarp, pozbawioną kamieni, korzeni
itp., należy ułożyć kolejno: ? sztuczną barierę geologiczną składającą się z: - warstwy uszczelnienia
mineralnego o miąższości 50 cm o współczynniku filtracji nie większym niż 1,0 x 10 -9 m/s, - warstwy
maty bentonitowej o masie powierzchniowej ? 5300 g/m2 i współczynniku wodoprzepuszczalności nie
większym niż 1,5x10-11 m/s ? izolację syntetyczną w postaci geomembrany (folii) PEHD grubości 2 mm
(gładka w dnie i teksturowana na skarpach) będącej uzupełnieniem sztucznej bariery geologicznej.
Dopuszcza się możliwość wykonania projektowanej sztucznej bariery geologicznej w postaci przesłony bentonitowo-gruntowej o współczynniku filtracji in situ nie większym niż 1 x 10-9 m/s. Bariera zostanie
wykonana poprzez wymieszanie materiału gruntowego występującego na terenie niecki (kwatery) z
bentonitem sodowym CP-200. Mieszankę można przygotować na dwa sposoby: ? poprzez wymieszanie
składników w węźle mieszalniczym, ustalenie wilgotności i ułożenie gotowego materiału w miejscu, w
którym zostanie zagęszczony; ? poprzez rozsypanie bentonitu na powierzchni gruntu rodzimego i
wymieszanie składników za pomocą sprzętu rolniczego lub mieszarek stosowanych przy wykonywaniu
stabilizacji gruntów. Uszczelnione dno i skarpy kwatery przykryte zostaną warstwą geowłókniny o
gramaturze 800 g/m2 oraz warstwą ochronno-drenażową wykonaną z materiału żwirowo-piaszczystego o
współczynniku filtracji powyżej 1x10-4 m/s oraz miąższości 0,5 m. 2. Zamówienie obejmuje również
wykonanie następującej infrastruktury: - Wykonanie zaprojektowanego drenażu niecki składowiska wraz
przepompownią odcieków z jej zasilaniem elektrycznym oraz z rurociągiem tłocznym do przepompowni
funkcjonującej na terenie zakładu. - Wykonanie 5 studni odgazowujących nieckę składowiska. - Budowa
placu rozładunkowego o powierzchni 120 m2 z płyt drogowych żelbetowych dla zapewnienia wjazdu do
niecki. - Budowa placu magazynowego o powierzchni 2500 m2 wraz z boksami otoczonymi ścianami
oporowymi wraz z jego oświetleniem. - Budowa sieci wodociągowej z hydrantami przeciwpożarowymi. -
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zbiornika i wykonanie podziemnego zbiornika ppoż. o
pojemności 200 m3 - Zbiornik żelbetowy przejazdowy wyposażony w odpowietrzenie, dwa włazy d=600
mm typu ciężkiego oraz dwie drabinki, spełniający wymagania stawiane przez normę PN-B-
02857:04.2017 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogólne. - Budowa drogi dla celów przeciwpożarowych o nawierzchni żwirowej okalającej nową i
istniejącą nieckę wraz rozścieleniem ziemi urodzajnej i obsianiem trawą korony i skarp zewnętrznych
obwałowań oraz terenu przyległego do drogi PPOŻ. - Wykonanie utwardzenia placu o powierzchni 2491
m2 z wykonaniem nawierzchni betonowej z opaską żwirową oraz ogrodzenia systemowego panelowego
długości 357 m o wysokości 180 cm na cokole prefabrykowanym wraz z furtką i brama wjazdową. -
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego monitoringu oraz wykonanie przemysłowego
monitoringu wizyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wykorzystaniem
telewizji przemysłowej i kamer termowizyjnych o parametrach technicznych określonych w Załączniku
Nr 13 do SIWZ. Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie
prowadzonych robót w taki sposób aby nie utrudniać bezpiecznego funkcjonowania działającego w
sposób ciągły zakładu utylizacji odpadów.

 Powrót