Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A
Data publikacji: 2020-06-09

Dnia 10.02.2020 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o. podpisało umowę nr POIŚ.02.02.00-00-0021/18 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu pn. "Rozbudowa (modernizacja) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A", współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Główne cele przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
- stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców obsługiwanych gmin, umożliwiających odpowiednie warunki zagospodarowania odpadów, zapewniając tym samym, dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej,
- poprawa warunków funkcjonowania PSZOK i usprawnienie systemu segregacji odpadów zebranych selektywnie,
- poprawa estetyki i funkcjonalności PSZOK, w tym zapewnienie przestrzeni niezbędnej do komfortowego wykonywania zadań PSZOK,
- zwiększenie możliwości przyjmowania szerszej gamy różnych odpadów selektywnych oraz zwiększenie wolumenu odpadów, które mogą być selektywnie odbierane od mieszkańców obsługiwanych gmin,
- poprawa warunków dla zbierania odpadów w sposób selektywny, dający możliwość ich recyklingu oraz dostosowania się do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu,
- zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku,
- zwiększenie poziomów odzysku surowców wtórnych wraz z polepszeniem jakości tych surowców,
- zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz eliminując w ten sposób dzikie wysypiska,
- upowszechnianie wzorcowych rozwiązań w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
- zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez podnoszenie świadomości społecznej i umożliwienie oddania (i odebrania) rzeczy do punktu ponownego użycia,
- zwiększenie motywacji mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów oraz ułatwienie im efektywnej i wygodnej zbiórki odpadów zebranych selektywnie,
- zwiększenie ilości odpadów selektywnych, które mieszkańcy wydzielają ze zmieszanych odpadów komunalnych jeszcze w swoich gospodarstwach domowych (u źródła),
- wydłużenie czasu eksploatacji istniejącego składowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko,
- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Cele realizowanego przedsięwzięcia są zgodne z założeniami i celami Działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi POIŚ na lata 2014-2020. Planowane przedsięwzięcie zostało ujęte w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 i w Planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do ww. Planu.

Modernizacja PSZOK polega na dostosowaniu istniejącego (funkcjonującego) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jako elementu zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami do pełnej zgodności z przepisami Unii Europejskiej oraz prawa polskiego i obejmować będzie:
- budowę nowego ogrodzenia terenu PSZOK wraz z bramą wjazdową,
- budowę posadowienia nowej wagi najazdowej o wymiarach 3 m x 18 m (przy obecnej wadze o wymiarach 3 m x 10 m, utrudnione jest faktyczne ważenie odpadów dostarczanych do Spółki oraz odsprzedawanych surowców wtórnych przez samochody wielotonażowe o 3 osiach),
- budowę budynku kontenerowego administracyjno-socjalnego o powierzchni 15,41 m2 (wagowania),
- modernizację istniejącego budynku wagowni w celu dostosowania do pełnienia funkcji punktu naprawy przedmiotów, w tym zużytego sprzętu,
- budowę budynku do prezentacji przedmiotów naprawionych do przekazania kolejnym użytkownikom o powierzchni 44,17 m2,
- budowę budynku parterowego w technologii tradycyjnej przeznaczonego do prowadzenia zajęć szkoleniowo-warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych o powierzchni 135 m2,
- budowę wiaty technologicznej o powierzchni 103,45 m2 do ustawienia kontenerów o pojemności powyżej 10 m3 przeznaczonych do zbierania odpadów,
- budowę boksów technologicznych o powierzchni 261,6 m2 do gromadzenia wysokotonażowych dostaw zebranych odpadów,
- budowę magazynu kontenerowego do zbierania odpadów niebezpiecznych o powierzchni 15,41 m2,
- budowę 2 obiektów namiotowych do prowadzenia zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży o powierzchni 18,30 m2;
- budowę dróg dojazdowych, placów manewrowych, parkingów, chodników z asfaltu i kostki brukowej o łącznej powierzchni 1818,74 m2,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej (w systemie autonomicznym), składająca się z paneli fotowoltaicznych, regulatorów ładowania, akumulatorów oraz inwerterów dla systemów off-grid; planowane jest częściowe wykorzystanie energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego do obsługi bramy wjazdowej (tryb czuwania), ogrzewania pomieszczeń,
- wykonanie infrastruktury towarzyszącej, tj. przyłączy sieci wodociągowych, sanitarnych i deszczowych, przyłączy elektroenergetycznych oraz przyłączy telekomunikacyjnych,

Całkowita powierzchnia PSZOK po modernizacji wyniesie 4095,96 m2.

Na potrzeby obsługi PSZOK zostanie zakupione następujące wyposażenie oraz urządzenia:
- zakup wyposażenia PSZOK, tj. kontenty, pojemniki, kosze do odpadów, meble, narzędzia, sprzęt audio i wideo, komputery, drukarki, itp.
- zakup urządzeń, tj. wózka podnośnikowego ręcznego, rozdrabniacza do gałęzi, wózka paletowego z wagą,
- zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową,
- zakup uniwersalnej mini ładowarki kołowej.

Ponadto realizacja projektu przewiduje edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, która ma na celu:
- podniesienie świadomości różnych grup społecznych oraz grup wiekowych na temat konieczności unikania powstawania odpadów, powtórnego ich wykorzystywania oraz zagospodarowywania odpadów nadających się do powtórnego przerobu;
- utrwalenie nawyków segregacji odpadów "U ŹRÓDŁA" tj. w poszczególnych gospodarstwach domowych z głównym naciskiem na odpady niebezpieczne, biodegradowalne oraz odpady opakowaniowe;
- kreowanie postaw prośrodowiskowych.
W ramach modernizacji PSZOK powstanie nowy budynek parterowy wykonany w technologii tradycyjnej. Obiekt ten łącznie z planowanym wyposażeniem będzie stanowić miejsce edukacyjno-szkoleniowo-pokazowe pn.: ODPADOWO.PL. Wyposażenie w sprzęt audiowizualny, nagłaśniający, komputerowy będzie niezbędnym elementem technicznym prowadzenia zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, warsztatów dla nauczycieli czy też spotkań z mieszkańcami. Budynek zostanie wyposażony w instalacje elektryczną, oświetlenia, c.w.u, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, ogrzewania elektrycznego.
W celach edukacyjnych zostaną wykonane również 2 obiekty namiotowe do zajęć praktycznych:
- Pawilon namiotowy całoroczny do zajęć praktycznych pn. "Zanim kupisz - pomyśl" - zapobieganie powstawaniu odpadów;
- Pawilon namiotowy całoroczny do zajęć praktycznych z upcyklingu pn. "Drugie życie odpadów".
Wokół pawilonów namiotowych zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów do celów edukacyjnych pn. "LAS W TWOICH RĘKACH".

Planowana modernizacja jest niezbędna nie tylko pod względem dostosowania PSZOK do ww. wytycznych, ale także w celu spełnienia przepisów dotyczących ochrony środowiska gruntowo-wodnego, jak również ze względów lokalizacyjnych, estetycznych i bardziej przyjaznych osobom dostarczających odpady do PSZOK.

Planowany termin realizacji inwestycji: III kw. 2020 r. - II kw. 2021 r.

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 3.565.711,98 zł brutto
Stopa dofinansowania wynosi: 85%
Kwota wydatków kwalifikowanych: 2.903.550,00 zł
Wysokość dofinansowania: 2.468.017,50 zł
ZAŁĄCZNIKI:

 Powrót